Taking too long? Close loading screen.
-חדשות-
13 08, 2019

הצלחה למשרד ויינברגר ברטנטל בדחיית שתי עתירות שהוגשו כנגד עיריית בית שמש בענייני הקצאת מקרקעין

13 אוגוסט 2019|

בשני מקרים שונים הצליח משרדנו באמצעות עוה"ד עמיחי ויינברגר ורויטל אפלבוים לדחות עתירות שהוגשו כנגד עיריית בית שמש הנוגעות להקצאת

5 08, 2019

סיווג נכס לעניין חיוב בארנונה יעשה לפי השימוש האחרון בנכס ובלבד שהוא עולה בקנה אחד עם הוראות הדין במועד הטלת החיוב

5 אוגוסט 2019|

פסק דין חדש של בית המשפט המחוזי דן בשאלה כיצד על רשות מקומית לסווג נכס לעניין חיוב בארנונה. במקרה הנדון,

29 07, 2019

הצלחה למשרד ויינברגר ברטנטל – נדחתה עתירה לביטול תוצאות הבחירות ליו"ר ועד מחוז ירושלים בלשכת עורכי הדין

29 יולי 2019|

בעתירה שהגישו עו"ד אברהם שינדלר וסיעת יוזמה, בועד מחוז ירושלים, טענו העותרים כי בין המועמד ליו"ר ועד המחוז, אשר אקסלרד,

22 07, 2019

כיצד לחשב את ששת חודשי ההיריון שלאחריהם מעסיק לא יכול לפטר עובדת בהיריון אלא באישור הממונה

22 יולי 2019|

המערערת הועסקה במשרד עורכי הדין ד"ר שלמה כהן ושות' למשך מספר חודשים. את עבודתה החלה ביום 1.1.2014.  כעבור חצי שנה

16 07, 2019

הליכים בעניין היטל השבחה לא ישמשו כדרך עוקפת לקבלת פיצויים בגין ירידת ערך עקב תכניות קודמות

16 יולי 2019|

בערעור שהוגש לבית המשפט לעניינים מנהליים על הכרעת ועדת הערר לפיצויים והיטלי השבחה, נטען על ידי בעלי הזכויות כי יש