Taking too long? Close loading screen.
-חדשות-
19 12, 2019

ביטול החלטת ועדת המכרזים בעקבות ניהול משא ומתן אסור, תיקון פגמים מהותיים ופגיעה בעקרון השוויון

19 דצמבר 2019|

עתירה זו עניינה בבקשה להורות לוועדת המכרזים לבטל את החלטתה שהתקבלה בנוגע למכרז לביצוע עבודות הקמה של שני מגרשי כדורגל,

19 12, 2019

מניעת היתרי בניה באופן מוחלט אינה אפשרית מכח סעיפים 78-77 לחוק התכנון והבניה

19 דצמבר 2019|

בסעיפים 77 – 78 לחוק התכנון והבניה הקנה המחוקק סמכות למוסד תכנון לפרסם הודעה לציבור במסגרתה יידע את הציבור על

15 12, 2019

על פרשנות הפטור מהיטל השבחה: על המועדים להגשת הבקשה, על העברה ללא תמורה ועל השפעת המצב התכנוני הקודם על הזכאות לפטור

15 דצמבר 2019|

בשנים האחרונות ניתנו אינספור פסיקות והכרעות בנוגע לפרשנות הוראת הפטור לדירת מגורים הקבוע בסעיף 19(ג)(1), ואת מקצתן הבאנו בניוזלטרים קודמים.

1 12, 2019

החלטה של מוסד תכנוני הנעדרת תשתית רלוונטית ו/או הנמקה ראויה להחלטתה דינה להתבטל

1 דצמבר 2019|

כידוע, מוסד תכנוני כגון וועדה מחוזית לתכנון ובנייה הינו גוף ציבורי אשר חלים עליו דיני המשפט המנהלי וכן ההלכות אשר

24 11, 2019

מועד אישור תכנית משביחה – המועד הרלוונטי לבחינת פטור מהיטל השבחה

24 נובמבר 2019|

פעם נוספת מתעוררת מחלוקת משפטית בדבר ההסדרים הקובעים בתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה. זו הפעם, עוסקת המחלוקת בפטור לדירת מגורים

18 11, 2019

בית המשפט לעניינים מנהליים דחה עתירה כנגד חיוב שצ"פ, ובתוך כך דחה טענות של סבירות תעריפים והפליה

18 נובמבר 2019|

בית משפט מהחוזי בנצרת, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים נדרש לבחון טענות שונות אשר נטענו על ידי בעל נכס באזור