Taking too long? Close loading screen.
-חדשות-
19 01, 2020

התחייבויות חוזיות יכול ויקימו חובת פירעון חוב היטל השבחה לאלתר וללא תלות במועד התגבשות החוב

19 ינואר 2020|

שאלת מועד תשלומו של היטל השבחה מגיעה לא אחת לפתחו של בית המשפט. זו פעם נבחנה סוגיית חובת פירעון חוב

19 01, 2020

קטע מתוך תוכנית המקור אודות עתירת משרדנו לאפשר גיוס נשים לשיריון ובו דבריהם של עוה"ד ינור ברטנטל ועמיחי ויינברגר

19 ינואר 2020|

בקטע זה מתוך תוכנית המקור, שהוקדשה  לסקירת העתירה שהגיש משרדנו לבג"צ במטרה לאפשר גיוס נשים לחיל השיריון, ניתן להאזין לדברי