Taking too long? Close loading screen.
-חדשות-
9 02, 2020

כתבת אולפן שישי אודות הבג"ץ שהגיש משרדנו בעניין גיוס נשים לתפקידי לחימה בחיל השריון בהשתתפות עו"ד ינור ברטנטל

9 פברואר 2020|

אולפן שישי הקדיש כתבה ארוכה לסקירת הבג"ץ

19 01, 2020

קטע מתוך תוכנית המקור אודות עתירת משרדנו לאפשר גיוס נשים לשיריון ובו דבריהם של עוה"ד ינור ברטנטל ועמיחי ויינברגר

19 ינואר 2020|

בקטע זה מתוך תוכנית המקור, שהוקדשה  לסקירת