Taking too long? Close loading screen.
-חדשות-
18 11, 2019

בית המשפט לעניינים מנהליים דחה עתירה כנגד חיוב שצ"פ, ובתוך כך דחה טענות של סבירות תעריפים והפליה

18 נובמבר 2019|

בית משפט מהחוזי בנצרת, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים נדרש לבחון טענות שונות אשר נטענו על ידי בעל נכס באזור

17 11, 2019

שווין של זכויות מותנות קודם לאישור הקלה עומד על שיעור "0" לצורך היטל השבחה

17 נובמבר 2019|

בניוזלטר קודם מיום 28.1.2019 תיארנו את החלטת וועדת הערר לפיצויים והיטלי השבחה בסוגייה זו. במקרה שהובא בפני ועדת הערר, עמדה

3 11, 2019

גבולות סמכות הוועדה המקומית בסירובה לדון מטעמים קנייניים, וחיוב בהיטל השבחה בגין תכנית שבוטלה

3 נובמבר 2019|

בניוזלטרים קודמים הזכרנו את הקושי הקיים בתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, אשר מותירה לא אחת שאלות פתוחות בענייני היטל השבחה,

24 10, 2019

על זכאות לדמי חגים מטעם המעסיק – אימתי יכול המעסיק לשלול מן העובד זכות זו?

24 אוקטובר 2019|

עסקינן בערעור וערעור שכנגד על פסק דינו של בית הדין האזורי בהם עסק בית הדין הארצי בשאלת סיום העסקתה של

16 10, 2019

לראשונה ביהמ"ש קובע כי ניתן לעשות שימוש בחומרי חקירה פלילית לצורך הכרעה בערעור בחירות

16 אוקטובר 2019|

בערעור שהגיש עלי זידאן, מועמד לראשות המועצה המקומית כפר מנדא, נגד החלטת בית המשפט לעניינים מנהליים, טען זידאן לקיומן של

16 10, 2019

הצלחה נוספת למשרד ויינברגר ברטנטל – נדחה ערעור לביהמ"ש העליון לביטול תוצאות הבחירות ליו"ר מחוז ירושלים בלשכת עורכי הדין

16 אוקטובר 2019|

בערעור שהוגש על ידי אחד המתמודדים ליו"ר מחוז ירושלים בלשכה על החלטת ביהמ"ש המחוזי, הועלו טענות לשוחד בחירות. בית המשפט