Taking too long? Close loading screen.
-חדשות-
16 02, 2020

הצלחה נוספת למשרד ויינברגר ברטנטל – נדחתה עתירה לועדת הבחירות המרכזית לביטול אירועי "שבתרבות" ברחבי הארץ

16 פברואר 2020|

יו"ר ועדת הבחירות אימץ את טענות משרדנו ודחה את עתירתה של מפלגת ש"ס כנגד קיומם של אירועי "שבתרבות" ומימונם על

16 02, 2020

ראיון עם עו"ד עמיחי ויינברגר בתוכנית הבוקר של רשת אודות עתירת משרדנו לבג"ץ בנושא גיוס נשים לתפקידי לחימה לשיריון

16 פברואר 2020|

עו"ד עמיחי ויינברגר התראיין בתוכנית הבוקר של ערוץ רשת 13 ביחד עם אור אברמסון אחת העותרות בבג"ץ שהגיש משרדנו נגד

10 02, 2020

היתר לשימוש חורג בדיעבד – החבות בהיטל השבחה תהא מיום השימוש הבלתי חוקי ולא מיום מתן ההיתר

10 פברואר 2020|

בשני מקרים אשר הובאו בפני ועדת הערר ואוחדו נבחנה החבות בהשבחה במקרה בו ניתן היתר שימוש חורג בדיעבד. באותם מקרים

9 02, 2020

כתבת אולפן שישי אודות הבג"ץ שהגיש משרדנו בעניין גיוס נשים לתפקידי לחימה בחיל השריון בהתשתתפות עו"ד ינור ברטנטל

9 פברואר 2020|

אולפן שישי הקדיש כתבה ארוכה לסקירת הבג"ץ שהגיש משרדנו בעניין גיוס נשים לתפקידי לחימה בחיל השריון.   במסגרת הכתבה התראיין