Taking too long? Close loading screen.
-חדשות-
10 09, 2019

משרדנו עותר לבג"צ בשם מועמדות לגיוס המבקשות לשרת כלוחמות בחיל השריון

10 ספטמבר 2019|

משרדנו באמצעות עוה"ד ינור ברטנטל, עמיחי ויינברגר, עדי קליין ודיקלה טואשי, הגישו עתירה לבית הדין הגבוה לצדק בשם המועמדות לגיוס,

9 09, 2019

יש להתיר פיצול דירה כל אימת שלא נקבעה מדיניות סדורה על ידי הוועדה המקומית

9 ספטמבר 2019|

בחודש נובמבר 2017 נכנס לתוקפו תיקון 117 לחוק התכנון והבניה שהתיר, בהוראת שעה, פיצול יח"ד בבתי קרקע. תכליתו של התיקון

2 09, 2019

על "מקומות עבודה מזכים" לצורך צבירת וותק המעניק זכאות למענק יובל?

2 ספטמבר 2019|

המערער והמשיב שכנגד הועסק משך שנים ארוכות במספר מקומות עבודה בשירות הציבורי. מתחילת עבודתו במשיבה והמערערת שכנגד ועד יום 1.7.1999

26 08, 2019

על חובת השקיפות בקיום מכרזים והמשמעות של הימנעות מפירוט במסמכי המכרז

26 אוגוסט 2019|

במסגרת עתירה זו נדונה טענת המערערת לפיה, במסמכי המכרז לא צוין כי בכוונתה של מפרסמת המכרז, חברת החשמל, לבצע פעולה

26 08, 2019

על סמכותה של ועדת מכרזים לפצל זכייה במכרז ולפסול הצעת מכרז חסרה במקום להשלימה

26 אוגוסט 2019|

במקרה הנדון העותרת הגישה הצעה למכרז למתן שירותי תחזוקה למעליות ברחבי הארץ, ובה נפלו פגמים מהותיים, הן מאחר שהוגשה על