--ביטול החלטת ועדת המכרזים בעקבות ניהול משא ומתן אסור, תיקון פגמים מהותיים ופגיעה בעקרון השוויון

ביטול החלטת ועדת המכרזים בעקבות ניהול משא ומתן אסור, תיקון פגמים מהותיים ופגיעה בעקרון השוויון

עתירה זו עניינה בבקשה להורות לוועדת המכרזים לבטל את החלטתה שהתקבלה בנוגע למכרז לביצוע עבודות הקמה של שני מגרשי כדורגל, זאת לאחר שתוקנה הצעתו של הזוכה במכרז במסגרת בחינת ההצעות שהוגשו. עוד טענה העותרת כי בהצעת המשיב נפלו פגמים אשר אינם ניתנים לתיקון, ותיקונם על ידי ועדת המכרזים עולה כדי פגיעה בעקרון השוויון, וכי התיקונים בוצעו באמצעות משא ומתן פסול בין ועדת המכרזים לבין המשיב.

בית המשפט קבע כי ההחלטה שהתקבלה עלי ידי ועדת המכרזים ניתנה תוך חריגה מסמכות ופגיעה בשוויון וכי הינה בלתי סבירה מכמה טעמים. אחד מן הטעמים טמון בסמכות ועדת המכרזים לתקן פגמים מסוימים בהצעות – סמכות זו מעוגנת בתקנה 18(ג) לתקנות העיריות (מכרזים), ותקנה מקבילה היא תקנה 20(ג) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993. אולם, סמכות זו מוגבלת לטעויות חשבונאיות וטעויות סופר.

הכלל הוא שקיום משא ומתן עם המשתתפים במכרז לאחר הגשת ההצעות פוגע בעקרון השוויון, בתחרות הוגנת בין המצעים, וביסודות של המכרז הפומבי. ניהול משא ומתן פותח פתח מסוכן לפגיעה בעיקרון השוויון, שכן בניגוד לתנאי המכרז אשר מפורסמים באופן פומבי ואשר מחילים כללים אחידים על כל המתמודדים, הרי שטבעו של משא ומתן הוא אינדיבידואלי, ומשכך מעמיד חשש ממשי למשוא פנים.

במקרה הנדון, נקבע כי בהצעתו של המשיב נפלו טעויות מהותיות שאין ניתן להגדירן כטעויות טכניות, ומשכך אין בסמכות ועדת המכרזים לתקנן. עוד נקבע כי התקבלה החלטה תוך חריגה מהותית מסמכות, תוך פעולה בניגוד להצהרת המשיב, בניגוד לעמדת היועץ המקצועי, תוך קבלת החלטות סותרות ואף תוך חריגה קיצונית מהאומדן. עוד נקבע כי הדיון שהתקיים מלמד על משא ומתן אסור ופסול עם המשיב, במסגרתו בוצעו תיקונים אשר עומדים בסתירה להצהרת ולהצעת המשיב. עוד נקבע, כי לא רק שמדובר בפגמים שתוקנו, אלא מדובר בהצעה רווית פגמים, אשר כתוצאה מהם ומאופן תיקונם, נוצר היעדר וודאות בדבר המחיר הסופי הקבוע בהצעה.

על כן, הוחלט על קבלת העתירה, ביטול החלטת ועדת המכרזים, ועל החזרת הדיון לוועדת המכרזים.

עת"מ (מרכז) 23543-09-19 ש.ח. פארק פתוח וגינון (1986) בע"מ נ' עיריית כפר יונה (פורסם בנבו, 13.11.2019).

כתיבה ועריכה: עוה"ד אור לוצאטו, אייל בוקובזה, ינור ברטנטל ועמיחי ויינברגר.

19 דצמבר 2019|