--פטור מהיטל השבחה ייבחן לאור מאפייניו של הבעלים וכן של חלקת המקור עת אושרה התוכנית משביחה

פטור מהיטל השבחה ייבחן לאור מאפייניו של הבעלים וכן של חלקת המקור עת אושרה התוכנית משביחה

במסגרת התוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 (להלן: "החוק"), נקבעו כללים לגביית היטל השבחה. בין היתר נקבע אימתי יהיה זכאי בעל מקרקעין לפטור מהיטל השבחה.

עיון בחוק מעלה כי המחוקק לא קבע לוח זמנים להגשת בקשה לפטור מהיטל השבחה.

לאחרונה, ועדת הערר בחנה מקרה בו הוצאה ושולמה שומת השבחה למקרקעין. לאחר זמן מה, ביקשו הנעברות (אשר קיבלו את המקרקעין האמורים ללא תמורה) לקבל פטור מהיטל השבחה.

בקשתן זו נדחתה על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה שרונים הן מטעם פרוצדוראלי שכן נקבע שהבקשה הוגשה באיחור והן מטעם מהותי שכן נמצא שבמועד אישור התכנית המשביחה, לא היו הנעברות הבעלים של המקרקעין.

על כך הגישו הנעברות ערר לוועדת הערר המחוזית לתכנון ובנייה.

בהחלטתה, חזרה ועדת הערר על עמדת היועץ המשפטי לממשלה אשר אומצה על ידי בית המשפט העליון בבר"מ 5896/15 רוני אלבק נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון (פורסם בנבו, 25.1.2017) ולפיה המועד להגשת בקשה לפטור מהיטל השבחה הוא 45 ימים מהמועד בו קיבל החייב את דרישת התשלום. זאת, למעט מקרים בהם הוכנו לוח שומה או שומה מוקדמת, או אז מועד דרישת התשלום ידחה למועד המימוש בפועל

יתר על כן, ועדת הערר ערכה דיון עקרוני בו שירטטה את הקווים המנחים לבחינת בקשות לפטור בנסיבות שבנדון תוך שקבעה שני עקרונות כדלקמן:

הראשון – הזכות לפטור של העוררות, כנעברות אשר קיבלו את הבעלות במקרקעין בדרך של מכר ללא תמורה, אינה קמה בזכות עצמן אלא מכח מי שהיה בעלים של המקרקעין במועד אישורה של התכנית המשביחה. משכך, ככל שבמועד אישור התכנית היתה זכאות לפטור אחד בלבד, אין בהעברה ללא תמורה כדי לייצר 'יש מאין' פטורים נוספים, כמספר הנעברים.

השני – אין בעצם חלוקת חלקת מקור למספר מגרשי בניה במסגרת תכנית משביחה כדי להקנות פטור חדש ונפרד לכל מגרש חדש שנוצר. מספר הפטורים יינתן, לכל היותר, בהתאם למספר הבעלים שהיו רשומים בחלקת המקור במועד אישור התכנית המשביחה ולא בהתאם למספר מגרשי המגורים שנוצרו במסגרת תכנית זו. זאת, בהינתן כמובן שאותם בעלים, כולם או חלקם, אינם מהווים יחידה כלכלית אחת, או אז מספר הפטורים מצטמצם עוד יותר.

ערר (מרכז) 265/17 יעל רוזנשטיין נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה שרונים (פורסם בנבו, 15.7.2019).

כתיבה ועריכה: עוה"ד עתליה ניני, רויטל אפלבוים, עמיחי ויינברגר, ינור ברטנטל

2 אוקטובר 2019|