--על סמכות עניינית בנוגע למכרזים של תאגידים עירוניים

על סמכות עניינית בנוגע למכרזים של תאגידים עירוניים

לפנינו עתירה אשר במסגרתה נדונה סוגיית הסמכות העניינית בכל הנוגע למכרזים של תאגידים עירוניים. העתירה הוגשה כנגד תקינותו של מכרז לביצוע עבודות שיפוצים ומתן זיכיון להפעלת מזנון בחוף נפטון בעיר אילת, אשר פורסם על ידי תאגיד עירוני אשר מצוי בשליטת עיריית אילת.

טרם הגשת העתירה לבית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ, הוגשה העתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים. בפסק דין קצר הורה בית המשפט לעניינים מנהליים על מחיקת העתירה מחמת היעדר סמכות עניינית. בית המשפט ציין כי המכרז מושא העתירה שהוגשה, איננו מכרז של רשות מקומית, אלא של חברה כלכלית – שאיננה כלולה בגופים המנויים בפרט 5 לתוספת הראשונה לחוק בתי המשפט לעניינים מנהליים, התש"ס-2000. עוד ציין בית המשפט כי הדרך הנכונה לתקוף את המכרז היא בהגשת הליך אזרחי.

בשלב השני, הגיש העותר לבית המשפט המחוזי הליך חדש, במתכונת של המרצת פתיחה. בית המשפט המחוזי הורה על דחיית המרצת הפתיחה, וציין כי בין הצדדים לא מתקיימת יריבות "אזרחית". בנוסף, בית המשפט המחוזי קבע כי ככל שסבור העותר שדין המכרז להתבטל משום שהוא נגוע בפגמים מתחום טוהר המידות, יש לפנות לדרכים אחרות – במישור המנהלי, המשפטי או הציבורי.

בעתירה שהוגשה לבית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ, חזר וטען העותר כי בהליך המכרז נפלו פגמים רבים ומהותיים, ולכן דין המכרז, לרבות תוצאותיו, להתבטל. לאחר דיון שהתקיים בעתירה, נדחתה העתירה על הסף בנימוק שאין זה המקום המתאים לבירור טענות העותר.

בית המשפט העליון קבע כי ככלל ענייני מכרזים ציבוריים נדונים בבית המשפט לעניינים מנהליים, אך בשל העובדה שמכרזים של תאגידים עירוניים מצויים כיום מחוץ לתחום הסמכות בתי המשפט לעניינים מנהליים. שכן, בעת כניסתו לתוקף של חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 14), התשס"ג-2002 – שבו נכלל תאגיד עירוני ברשימת המוסדות והגופים המנויים בסעיף 2א לחוק חובת המכרזים, הותנתה בהתקנת של תקנות לגבי עסקאות של תאגיד מקומי, אולם תקנות אלה לא הותקנו עד ליום זה. לפיכך, הסמכות לדון בטענות הנוגעות למכרזים פומביים של תאגידים עירוניים נותרה בידיהם של בתי המשפט האזרחיים.

בית המשפט ציין כי מצב דברים זה איננו רצוי מבחינת החתירה להרמוניה פסיקתית וחקיקתית. אולם, עם זאת, אין בכך כדי להשליך על הדין המהותי אשר חל על המכרזים שמפורסמים על ידי תאגידים עירוניים.

נקבע כי במישור הפורמאלי, הדרך למצות את הדיון בטענות העותר היא באמצעות הגשת ערעור על פסק הדין שניתן על ידי בית המשפט המחוזי. בית המשפט העליון הורה על דחיית העתירה על הסף, תוך שמירה על זכויות העותר.

 

בג"ץ 1001/20 יניב חנו נ' החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ (פורסם בנבו, 06.02.2020).

כתיבה ועריכה: עוה"ד אור לוצאטו, אייל בוקובזה, ינור ברטנטל ועמיחי ויינברגר.

13 פברואר 2020|