--על סמכותה של ועדת מכרזים לפצל זכייה במכרז ולפסול הצעת מכרז חסרה במקום להשלימה

על סמכותה של ועדת מכרזים לפצל זכייה במכרז ולפסול הצעת מכרז חסרה במקום להשלימה

במקרה הנדון העותרת הגישה הצעה למכרז למתן שירותי תחזוקה למעליות ברחבי הארץ, ובה נפלו פגמים מהותיים, הן מאחר שהוגשה על גבי מסמך כתב כמויות שגוי והן בהיותה הצעה חלקית.

לטענת העותרת ההחלטה שהתקבלה על ידי ועדת המכרזים לפסילת הצעתה בשל הפגמים דנן, אינה סבירה.

בית המשפט דחה את העתירה תוך שהוא חוזר על ההלכות לפיהן מכרז ציבורי נועד להגשים שתי תכליות עיקריות: האחת, שמירה על עקרון השוויון, טוהר המידות, שקיפות, באמצעות מתן הזדמנות שווה לכל המציעים, והשנייה, חסכון בכספי הציבור, יעילות, והשאת היתרונות למזמין.

מבין שתי המטרות, עקרון השוויון זוכה לעדיפות, זאת אף במחיר של ויתור על יעילות כלכלית, לנוכח מעמדו כ"נשמת אפו של המכרז הציבורי". השלמה עם פגם מהותי, ובפרט אם יש בו פגיעה בעיקרון השוויון, כפי שעלול היה להיות בעניינינו לו הייתה מתקבלת הצעת העותרת, עשויה להצמיח תועלת כלכלית לטווח הקצר, אולם, עלולה לגרום לנזק חברתי וכלכלי בטווח הארוך.

נקבע עוד כי בית משפט לעניינים מנהליים אינו יושב כ"וועדת מכרזים עליונה" ומחליף את שיקול הדעת של ועדות המכרזים בשיקול דעתו, למעט במקרים בהם נמצא פגם אשר אינו עולה בקנה אחד עם העקרונות של דיני מכרזים ציבוריים. במקרה הנדון, על אף שבפני ועדת המכרזים עמדה האפשרות לפצל את הזכייה, או להשלים הצעות חסרות או פגומות, אין בכך כדי לגרוע מהאפשרות לפסול הצעות חלקיות, שאין בהן הצעת מחיר לכלל סלי השירות, כאמור בהוראות המכרז.

על מנת שתימצא הצדקה להתערבות בית המשפט המנהלי, בהחלטה מנהלית, לא די בכך שקיימת אפשרות אחרת, טובה מזו שנבחרה על ידי הרשות, אלא יש להציג חריגה ממתחם האפשרויות הסבירות שעמדו לרשות. בענייננו נקבע כי החלטת הרשות שלא לנקוט באפשרות אחרת לפי תנאי המכרז, כהשלמה של המחיר וחיוב העותרת לספק שירותים באזור אליו הצעתה לא התייחסה, אינה חורגת ממתחם הסבירות. כמו כן, בית המשפט חזר על ההלכה לפיה הוראה המתירה לבעל המכרז לפצל בין מספר מציעים את הזכייה, לא נועדה כדי לאפשר למשתתפים במכרז להגיש הצעה חלקית בלבד.

במקרה הנדון, הכשרת הפגם בו לקתה ההצעה של העותרת, עלולה הייתה להקנות לה יתרון בלתי הוגן על מפני המשתתפים האחרים במכרז, בכך שלא תאולץ לספק שירות באתרים אשר היא אינה חפצה בהם. פגם בהצעה המקנה לעותרת יתרון על פני משתתפים אחרים של המכרז, אינו מהווה פגם טכני.

על כן, הוחלט על דחיית העתירה, משלא נמצאו פגמים מהותיים בהתנהלות עורכת המכרז, המצדיקים התערבות בשיקול הדעת המנהלי שהפעילה.

עת"מ (ת"א) 52167-04-19 טיסנקרופ מעליות ישראל, שותפות מוגבלת נ' שירותי בריאות כללית (פורסם בנבו, 22.07.2019).

 

סיכום ועריכה: עוה"ד אור לוצאטו, אייל בוקבוזה, ינור ברטנטל ועמיחי ויינברגר.

26 אוגוסט 2019|