--משרדנו ייצג בהצלחה את עיריית רמת גן והוביל לדחיית תביעה משמעותית כנגד העירייה בתחום דיני העבודה

משרדנו ייצג בהצלחה את עיריית רמת גן והוביל לדחיית תביעה משמעותית כנגד העירייה בתחום דיני העבודה

מחלקת דיני העבודה של משרדנו, בהובלת עו"ד רפאל פדר ועמיחי ויינברגר ייצגו בהצלחה רבה את הישיבה התיכונית רמת גן (להלן: "הישיבה")בתביעה שהוגשה כנגדה על ידי עובד שסיפק שירותי ניקיון לישיבה כחלק מהעסקתו אצל דניאל סולמון שירותי ניקיון (להלן: "סלומון") ותבע זכויות שונות מכוח משפט העבודה המגן.

המחלוקת העיקרית בתביעה זו נסובה סביב שאלת אחריותה של הישיבה כלפי התובע. טענות התובע כלפי הישיבה היו כי הישיבה שימשה כמעסיק במשותף יחד עם סלומון וכי הישיבה, מכוח היותה מזמינת שירות הייתה אחראית כלפיו, כמי שהוצב בחצריה אך התרשלה בתפקידה ולא פעלה להבטחת זכויותיו.

בית הדין האזורי לעבודה דחה את התביעה כנגד הישיבה במלואה וזאת למרות ההלכה בדבר מדיניות משפטית ראויה ולפיה יש לראות בעובד כמי שהועסק במשותף ולהטיל את האחריות על תשלום זכויות העובד על המעסיק ועל מזמין השירות ביחד ולחוד.

בפסק דינו קבע בית הדין כי ההתקשרות בין סלומון לבין הישיבה הייתה התקשרות אותנטית, לצורך אספקת שירותי ניקיון בלבד וכי הישיבה לא שימשה כמעסיקה במשותף של התובע ולא הוכח שהתקיימו קשרים מהותיים בין התובע לבין הישיבה המצדיקים לראות בה כמעסיקה במשותף. כמו כן, בית הדין קבע, כי אמנם הסכם ההתקשרות נקט בתמורה בסכום חודשי גלובאלי אולם אין בכך כדי ללמד כי מדובר בחוזה הפסד.

לעניין אחריות הישיבה כלפי התובע כמזמינת שירות נקבע כי אין מקום לקבל את טענות התובע ולחייב את הישיבה בחבות כלשהי כלפי התובע. בית הדין קבע כי בהתחשב בנסיבות המקרה אין מקום לחייב את הישיבה מכוח שיקולים כלליים הנעוצים במדיניות משפטית, באופן שנעשה במקרים חריגים כלפי המשתמש בשירותיו של העובד, הגם שאינו מוכר כמעסיק.

פסק הדין מהווה הצלחה גדולה למחלקת דיני עבודה של משרדנו בהיותו משנה תפיסה רווחת ולפיה ברירת המחדל בתביעות מעין אלו היא לראות במזמין השירות כמעסיק במשותף ולהטיל את האחריות על מחדלי המעסיק ולתשלום זכויות העובד גם על מזמין השירות ובוודאי כדוגמת מקרה זה בו מדובר ברשות מקומית שיש הרואים בה "כיס עמוק".

סע"ש (אזורי ת"א) 57049-01-16 GEBREZGEHER HABTE SEREKHE נ' דניאל סולומון

כתיבה ועריכה: עוה"ד תומר זנזורי, רפאל פדר, עמיחי ויינברגר, ינור ברטנטל

25 דצמבר 2019|