--כיצד לחשב את ששת חודשי ההיריון שלאחריהם מעסיק לא יכול לפטר עובדת בהיריון אלא באישור הממונה

כיצד לחשב את ששת חודשי ההיריון שלאחריהם מעסיק לא יכול לפטר עובדת בהיריון אלא באישור הממונה

המערערת הועסקה במשרד עורכי הדין ד"ר שלמה כהן ושות' למשך מספר חודשים. את עבודתה החלה ביום 1.1.2014.  כעבור חצי שנה נערך לה שימוע טרם פיטורים ונמסר לה מכתב פיטורים ולפיו עבודתה תסתיים ביום 30.6.14. המערערת טענה כי פוטרה בהיותה בהיריון, בניגוד לחוק עבודת נשים ולחוק שוויון ההזדמנויות, וכי נפלו פגמים מהותיים בשימוע.

ביה"ד הארצי דן בפרשנות שיש ליתן לסעיף 9(א) לחוק עבודת נשים, המטיל חובה על מעסיקים לפנות לקבלת היתר מהממונה על חוק עבודת נשים לפטר עובדת בהיריון המועסקת אצלם "ששה חודשים לפחות", על יסוד סעיף 10(ב) לחוק הפרשנות ונסיבות העניין וקבע כי המערערת לא עבדה במשיב "ששה חודשים לפחות", ומשכך לא קמה חובה על המשיב לקבל היתר לפיטוריה.

סעיף 10(ב) לחוק הפרשנות קובע כי "תקופה קצובה במספר חדשים או שנים לאחר אירוע פלוני תסתיים בחדש האחרון ביום שמספרו בחודש כמספר יום האירוע, ואם היה החודש חסר אותו יום – ביום האחרון של החודש". יישום ההוראה כלשונה מוביל לתוצאה אליה הגיע ביה"ד קמא ולפיה תקופה בת 6 חודשים שהחלה ביום 1.1.14 תסתיים ביום 1.7.14, כך שהמועד לסיום עבודת המערערת ביום 30.6.19 מביא למסקנה כי המערערת לא עבדה במשיב "ששה חודשים לפחות". משכך לא קמה חובה למשיב לקבל היתר לפיטוריה ולא הופר סע' 9(א) לחוק עבודת נשים.

באשר לטענת המערערת בדבר פגמים בשימוע, ביה"ד ציין כי אמנם נפלו פגמים בהליך השימוע שנערך למערערת, לרבות העדר זימון מסודר הכולל את עילות הפיטורים ומתן התראה של שעות ספורות בלבד. למרות זאת בנסיבות המקרה המיוחדות, ובהן תקופת עבודתה הקצרה של המערערת והודעות דוא"ל שנשלחו אליה עוד קודם לשימוע ובהן טרוניות על דרך ביצוע עבודתה, קוימה בנסיבות העניין ליבת תכליתו של השימוע. המערערת נשמעה בלב פתוח ובנפש חפצה טרם קבלת ההחלטה הסופית על פיטוריה, והתאפשר לה להתגונן מפני הכוונה לפטרה ומפני הטענות שהועלו כנגדה, להן הייתה מודעת. בנסיבות אלה, אין הצדקה לפסוק לזכותה פיצוי כספי.

 

ע"ע (ארצי) 4241-03-17 נטלי כהן נגד ד"ר שלמה כהן ושות' משרד עורכי דין (פורסם בנבו, 28.4.2019)

 

סיכום ועריכה: עוה"ד מיטל אביטן, רפאל פדר, ינור ברטנטל ועמיחי ויינברגר

22 יולי 2019|