--הצורך בהתחדשות עירונית אינו מצדיק בהכרח את אישור מקסימום הזכויות על פי תמ"א 38

הצורך בהתחדשות עירונית אינו מצדיק בהכרח את אישור מקסימום הזכויות על פי תמ"א 38

כידוע, תמ"א 38 הינה תכנית מתאר ארצית שמטרתה הינה חיזוק מבנים ישנים מפני רעידות אדמה. התמ"א אינה קובעת הוראות ספציפיות לגבי היקף שטח הבנייה המותר הכולל בכל מבנה ומבנה. לשם כך יש להידרש להוראות התכנית התקפות החלות על מבנה פלוני. תמ"א 38 מציינת את היקף שטחי הבניה המקסימליים שניתן לאשר מכוחה כתוספת לשטחי בנייה מאושרים.

במקרה שהובא בפני ועדת הערר נבחנו השיקולים שרשאית הועדה המקומית לשקול עת היא בוחנת בקשה להיתר מכוח התמ"א אשר מגלמת סטייה ממגבלות הבניה קיימות בתכניות תקפות. באותו מקרה נמצא כי היתר הבניה מתיר חריגה מהתכנון התקף במספר היבטים כגון היקף שטחי הבניה, מספר יחידות הדיור ומספר הקומות. נמצא גם כי היקף השטח המוצע, מהווה מיצוי כמעט מלא של מקסימום שטחי הבניה האפשריים מכוח התמ"א.

המתנגדים (העוררים) טענו כי לא ניתן לבנות את המבנה המבוקש בהיקף אשר אושר וכי הבניה המוצעת במסגרת הבקשה להיתר מושא הערר אינה תואמת לאופי הסביבה. הועדה המקומית עמדה על כך יש הצדקה לאשר את הבקשה הואיל והיא מגשימה עקרונות של התחדשות עירונית באזור אשר עוגנו בתכנית כוללנית והתכנית להתחדשות עירונית אשר עתידות להיות מאושרות.

ועדת הערר קיבלה את הערר באופן חלקי וקבעה כי לא הייתה הצדקה לסטייה בהיקף המוצע מהתכנון הקבוע בתכניות המפורטות אשר התקפות במקום תוך שהבהירה כי ביסוד תמ"א 38 עומד האינטרס הציבורי שבחיזוק מבנים ולא הצורך בהתחדשות עירונית, שהינה רק תוצר לוואי של התמ"א. הוועדה הוסיפה וקבעה כי  תמ"א 38 אינה יכולה להוות תחליף להליכים מורכבים של הכנת תכניות להתחדשות כאמור. ועדת הערר הדגישה כי:

"..רישוי מכוח תמ"א 38 מאפשר חידוש בניינים והחלפת תשתיות ישנות.. עם זאת, אין המדובר בתוכנית להתחדשות עירונית.. התמ"א לא נועדה ולא יכולה לייצר הליך אופטימלי של התחדשות עירונית.. האיזונים שעל מוסד התכנון לבצע כשהוא שוקל את עקרונות התכנון וזכויותיהם של מתנגדים היא אל מול הצורך הציבורי שעניינו חיזוק מבנים, ולא התחדשות עירונית. החידוש העירוני אינו אחד ממטרות התמ"א, אלא תוצר נוסף בלבד".

ערר (ת"א) 1064-06-19 ניר סיבוני ואח' נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה חולון

כתיבה ועריכה: עוה"ד עתליה ניני, רויטל אפלבוים, עמיחי ויינברגר, ינור ברטנטל

8 מרץ 2020|