--בית המשפט ביטל החלטה הפוסלת מציע שהגיש עותק של ערבות בנקאית

בית המשפט ביטל החלטה הפוסלת מציע שהגיש עותק של ערבות בנקאית

עתירה זו עניינה החלטה שהתקבלה על ידי ועדת המכרזים, במסגרתה הוחלט לפסול את הצעת העותרת במכרז לביצוע עבודות אחזקה ושיקום גשרים, מנהרות ומבני דרך ברחבי העיר ירושלים, הואיל ולא הוגש כתב ערבות בנקאי מקורי.

מבחינה עובדתית נקבע כי אין מחלוקת שהעותרת צרפה להצעתה העתק צבעוני של כתב הערבות, על סך 100,000 ₪, וכי אין מחלוקת כי לאחר פניה של גורמי הרשות המקומית לעותרת, עוד באותו היום, המציאה העותרת את הערבות המקורית. כמו כן, במקרה הנדון, לא היה שינוי כלשהו מנוסח הערבות שהתבקש במסגרת המכרז.

בית המשפט קבע כי על פי הוראות המכרז לא נקבע במפורש שעל המציעים הייתה חובה לצרף את הערבות המקורית להצעתם. על כן, במצב דברים זה, נקבע כי יש להחיל את ההלכה, לפיה, יש להעדיף פרשנות המקיימת את הצעותיהם של המשתתפים במכרז, מאשר לקבל פרשנות הפוסלת את ההצעות. מכך עולה, כי ככל שאין קביעה מפורשת המחייבת צירופו של כתב ערבות מקורי, אין בצירוף העתק של כתב הערבות, משום פגם ביחס לקבוע בהוראות המכרז.

עוד נקבע, כי לא נפגע עקרון השוויון, בין היתר, בשל העובדה כי לא הייתה כל קביעה בערבות או במכרז שמימוש הערבות מותנה במסירת כתב הערבות המקורי לבנק. מעבר לנדרש, אף המציאה העותרת מסמך של הבנק, ולפיו הבנק מאשר כי לצורך מימוש הערבות לא נדרש להציג בפניו את כתב הערבות המקורי. על כן, לא נפגעה דרך היכולת של הרשות המקומית לממש את הערבות, ולעותרת לא נוצר שום יתרון בשל כך.

במסגרת העתירה, טענו המשיבים כי לוועדת המכרזים נתון שיקול דעת בהחלטותיה, וכי בית המשפט אינו יושב כוועדת מכרזים עליונה. אולם, נקבע כי הנימוק  העיקרי להחלטת ועדת המכרזים הוא קיומו של פגם בערבות המוביל לפגיעה בשוויון, ואינו יכול לעמוד, ולכן, דינה של ההחלטה של ועדת המכרזים להתבטל, משאין ההחלטה מידתית, והינה חורגת באופן מובהק ממתחם הסבירות.

על כן, הוחלט לבטל את ההחלטה של ועדת המכרזים לפסול את הצעת העותרת, ולהחזיר את העניין לוועדת המכרזים, על מנת שתקבע מי הגורם הזוכה במכרז, כשהצעתה של העותרת נלקחת בחשבון כהצעה תקפה וכשרה.

עת"מ (י-ם) 49193-06-19 בן ארי תל רם פרויקטים בע"מ נ' עיריית ירושלים (פורסם בנבו, 26.09.2019).

 

כתיבה ועריכה: אור לוצאטו, אייל בוקבזה, ינור ברטנטל ועמיחי ויינברגר.

20 נובמבר 2019|