פרסומים ופסקי דין

האם תשלם הרשות ריבית פיגורים ממועד תשלום ההיטל?

התובעת, חברה לניהול תחנות דלק ומוסכים, שילמה לנתבעת היטל השבחה תחת מחאה ובמקביל פנתה למינוי שמאי מכריע. השמאי הוציא שומה מתוקנת לפיה ההיטל הוקטן משמעותית, ובעקבות כך הוחזרו לחשבון התובעת ההפרש שנגבה ביתר והפרשי הצמדה. התובעת טענה, כי מכוח חוק התכנון והבניה היא זכאית גם לריבית פיגורים עבור חיוב היתר, וזאת ממועד תשלום ההיטל ועד למועד השבתו. הנתבעת מנגד, טענה, כי עליה לשאת בריבית פיגורים רק החל מהמועד בו נודע לה על חיוב היתר, כלומר, מקבלת השומה המכרעת, ועד אז עליה לשאת בהפרשי הצמדה וריבית רגילה בלבד.

 

אופייה של ריבית פיגורים הוא מעין עונשי והיא נועדה לדרבן נושים לסלק את חובותיהם ללא שיהוי, מה שנכון גם במצב הפוך בו על הרשות להשיב תשלומי חובה אשר גבתה ביתר. אולם, נקבע כי לא ניתן להטיל על הרשות לשאת בריבית פיגורים בדיעבד מיום תשלום ההיטל ביתר, מכיוון שבמועד הזה התשלום נגבה כדין. רק משנקבע כי ההיטל נגבה ביתר, בין אם באמצעות חוות דעת של שמאי מכריע או בכל הליך אחר הקבוע בדין, הרי שרק אז מתגבשת חובת השבת הכספים. לא נכון יהיה לחייב רשות בריבית עונשית  בגין תקופה בה היא פעלה כדין, ולא הייתה מוטלת עליה כל חובה להשבת הסכומים שגבתה. 

ת"א 57098-03-15  קוסמודילר נ' עירית חדרה

חזרה