פרסומים ופסקי דין

האם נדרשת התאמה מדויקת בין היטל פיתוח לבין עלות העבודות?

הוגשה עתירה כנגד עיריית חיפה, שעניינה היטלי פיתוח ששילמה המשיבה בגין עבודות התקנת תאורה. לטענת העותרת, העבודות לא היו להתקנת תאורה אלא לתיקון נזקים, שינויים ותוספות אשר אינן מקימות עילה להטלת החיוב שכן הן ממומנות מתשלומי הארנונה השוטפים. בנוסף, לטענתה, העבודות נעשו בעמודי תאורה קיימים, מה שמנתק את הזיקה בין העבודות לבין החיוב בהיטל. עוד טענה, כי אין קשר בין עלות ביצוע העבודות לבין החיובים שנכללו בדרישת התשלום.

 

העירייה טענה בגובה כי החיוב על פי שיטת ההיטל מנתק את זיקת המימון שבין התשלום הנדרש לבין עלותה הממשית של העבודה שבוצעה, וכי סכום החיוב תואם את הוראות העזר. העירייה לא סתרה את טענת העותרת כי העבודות נעשו על עמודים קיימים, אולם עמדתה היא כי אין מדובר בעבודות לתיקון נזקים אלא בעבודות להתקנת תאורה חדשה ברחובות שקודם לכן היא לא הייתה קיימת.

 

נקבע, ראשית, כי העובדה שהתאורה הותקנה על עמודים קיימים אינה סותרת את טענת העירייה שמדובר בתאורה חדשה, לא מתנתקת הזיקה בין העבודות לבין החיובים, והעבודות הן עבודות להתקנת תאורה ולא לתיקון נזקים. באשר לקשר שבין עלות הביצוע לחיוב, נקבע כי טענה זו של העותרת הייתה יכולה להישמע מקום בו החיוב היה מבוסס על דמי השתתפות, ולא כאשר הוא מבוסס על שיטת ההיטל. בבסיס חיוב ההיטל עומד תחשיב הצופה את הוצאותיה של הרשות ובהתאם לכך נקבע התעריף,  הוא נקבע בחוק העזר והוא חושב בהתאם לגודל הנכס והקרקע, ולכן כשמדובר בחיוב על פי שיטה זו אין צורך בהתאמה מדויקת בין עלות העבודות לחיוב הנדרש. העתירה נדחית.

 

 

עת"מ 6638-09-16 אלוקל בע"מ נ' עיריית חיפה

 

חזרה