פרסומים ופסקי דין

האם יש בפטירתו של אדם להשפיע על צו הריסה שהוצא כנגד נכסו?

הוגשה בקשה לביטול צו הריסה מנהלי בגין עבודות בניה ללא היתר. בטרם ניתנה החלטה בבקשה לביטול צו ההריסה, הודיע בא כוחו של המבקש לועדה המקומית לתכנון ובניה על פטירת המנוח, וביקש לבטל את הצו ולחלופין לעכב את ביצועו כך שיתאפשר לו למצות את הליכי התכנון. בתגובה הודיעה הועדה כי אין בפטירת המנוח כדי להשליך על המשך ההליכים נגדו, כשלטענתה, זהו הליך מנהלי ולא חלה עליו ההוראה מעולם סדר הדין הפלילי לפיה עם מותו של נאשם ייפסק כל הליך נגדו. לטענת הועדה צו ההריסה הוצא כנגד מבנה, ולא כנגד המנוח, ואין במותו כדי להוות עילה לביטולו או עיכובו של הצו.

 

נקבע, כי צו הריסה לא פוקע עם מותו של אדם, שכן הוא אינו מהווה רכיב עונשי, ותכליתו היא הסרת מטרדים תכנוניים מרשות הרבים. הצו המנהלי מכוח החוק מכוון כלפי "המבנה" ולא כלפי "הבונה", ועם מותו של אדם לא פוקעת עילת צו ההריסה שכן לא הייתה מכוונת כלפיו. קיימות שתי עילות ביטול צו הריסה מנהלי, האחת היא אם הבניה בוצעה כדין, והשנייה היא אם הוכח שביצוע הצו אינו דרוש לשם מניעת עובדה מוגמרת. בנוסף לשתי העילות, לבית המשפט סמכות התערבות בצו הריסה אם נפלו בו פגמים חמורים. נקבע כי במקרה זה לא מתקיימת אף עילה להתערבות בצו ההריסה, לביטולו או לעיכובו.  הבקשה נדחתה.

 

בב"נ (ביש"א) 26594-05-16   עאטף קאסם רחאל נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה יזרעאלים

חזרה