פרסומים ופסקי דין

האם גבתה עיריית חיפה אגרת שילוט שלא כדין?

 

רשת תחנות דלק עותרת כנגד עיריית חיפה לקבלת צו הצהרתי הקובע כי החיובים בקשר לאגרת השילוט שהושתו עליה בגין שלטי "טוטם" בטלים מיסודם. יחד עם זאת, היא טענה להיעדר סבירות בתעריפי האגרה ביחס לשלט וליישום שגוי של הוראות החוק בהתייחס אליו, בין היתר, תוך השוואה לרשויות מקומיות אחרות. עוד טענה העותרת, כי התעריף נעדר בסיס תחשיבי, כי אין זיקה מימונית בין התשלום לשירות וכי התעריף לא מתעדכן מעת לעת כפי הנדרש בחוק העזר.

 

העירייה, מנגד, טענה ראשית כי תקיפה ישירה של חוק העזר, כפי שבאה לידי ביטוי בטענת העותרת כי החיובים בטלים מיסודם, מקומה להתברר במסגרת בג"צ. ולגוף העניין, טענה כי אין חובה לערוך תחשיב לקביעת אגרת שילוט ואין חובה לעדכן אותו שכן אגרה מהסוג הזה מעולם לא נקבעה על בסיס תחשיב שיש לעדכנו. לטענתה אגרת השילוט ניתנת ללא זיקה לעלות השירות או לשוויו, אלא לפי שיקולי מדיניות. עוד טענה העירייה כי אין מקום להשוות בעניין זה בינה לבין רשויות מקומיות אחרות.

 

ביהמ"ש קובע, ראשית, כי ככל שהעתירה מכוונת לביטול החוק על כל תעריפיו, אכן הדבר לא בסמכות בית המשפט המחוזי אלא דינו להתברר במסגרת בג"צ. אולם ככל שהעתירה מתמקדת בסבירות תעריף האגרה, נקבע כי נכון ששיעורה וערך השירות אינם תלויים זה בזה, וכי יש שיקולים נוספים, אולם על הרשויות המקומיות לבחון את התעריפים האמורים מעת לעת ולעדכנם לפי הצורך תוך קביעת קריטריונים סבירים לחישוב. נקבע כי הלכה פסוקה היא כי אחת הדרכים לעמוד על סבירות תעריפים מהסוג הזה היא השוואתם בין רשויות מקומיות, ובמקרה זה ניכר כי קיים פער של מאות אחוזים בתעריף בהשוואה האמורה. צודקת העותרת באשר להיעדר הגדרה מדויקת בחוק לשלט מהסוג הזה וביחס לחוסר סבירות התעריף, ולכן נקבע כי עליה לשלם אגרה בהתייחס לשלט הטוטם בהתאם לתעריף שלט רגיל, ויחד עם זאת, העתירה התוקפת את חוק העזר נדחית.

 

עת"מ 17236-02-15 Ten חברה לדלק בע"מ נ' עיריית חיפה

חזרה