פרסומים ופסקי דין

תיקון חדש לחוק: מעסיק חייב לעדכן מועמד לעבודה במצב הליכי המיון בהם השתתף

ביום ב' ה-8/12/2014, פורסם תיקון לחוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה, והוא יכנס לתוקפו ב-30/01/2015. התיקון, מחייב מעסיק לעדכן מועמד שהשתתף בהליכי מיון מטעמו, בהתקדמות התהליך אחת לחודשיים (מהיום בו נבחן/ רואיין לראשונה). כמו-כן, על מעסיק להודיע למועמד על אי-קבלתו לעבודה בתוך 14 יום מהיום בו התקבל אדם אחר למשרה אליה היה מועמד.

על ההודעה לכלול את שם המעסיק, מועד תחילת הליכי המיון לעבודה, שם הבוחן והמשרה לגביה נערכו מבחני המיון. את ההודעה, יש לשלוח באמצעות דואר, מייל, או בכל אמצעי אלקטרוני אחר.

לחוק המלא, אנא לחצו כאן.

בנוסף, בתחילת חודש דצמבר תוקן חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה תשמ"ח- 1988, אשר הוסיף ללשון החוק את האיסור להפליית מועמד לעבודה על רקע מקום מגוריו.

חזרה