פרסומים ופסקי דין

תועלת המסוימת שצמחה בעקבות הגשת העתירה עשויה לעיתים לזכות את העותר בהוצאות, או לייתר פסיקת הוצאות לחובת עותר

עתירה למתן צו על תנאי שיורה למנהל מקרקעי ישראל לנמק מדוע לא יבוטל הסכם שנחתם בין רשות הפיתוח לביןהמפדה האזרחי, המתייחס למקרקעין באזור התעשייה בעיר חולון.

נוכח הסכם הפשרה שנחתם אחרי הגשת העתירה בין מנהל מקרקעי ישראל לבין המפדה האזרחי וחברת נכסי גילרן וקיבל תוקף של פסק דין, וההודעה המשלימה שמסר המפדה האזרחי – העותרת אינה עומדת עוד, למעשה, על עתירתה ועל קבלת הסעד שנתבקש בגדרה. בנסיבות אלה, בהן העתירה השיגה למעשה את עיקר תכליתה המוצהרת והעותרת אינה עומדת עוד על קבלת הסעד שנעתר – דומה כי העתירה מיצתה עצמה ודינה להידחות.

חרף התועלת המסוימת שצמחה בעקבות הגשת העתירה – דבר שעשוי במקרים מתאימים לזכות את העותר בהוצאות, או לייתר פסיקת הוצאות לחובת עותר שעתירתו נדחתה, נקבע כי יש מקום לחייב כאן את העותרת בהוצאות המשיבים בשל שתי סיבות שמקורן בחוסר ניקיון-כפיים.

העותרת מתערבת בריב לא שלה, ומבקשת למעשה לשלול מהזולת זכויות שלא מטעמים של פגיעה בחופש עיסוק, קיום תחרות או מניעת הפליה, אלא מטעמים אחרים – מבלי שעשויה לצמוח לציבור בשמו היא פועלת לכאורה תועלת. זאת מאחר שהמקרקעין מושא העתירה מיועדים לתעשייה ואין בשלב זה כוונה לייעדם למגורים. ממילא אין בסעד שהתבקש כדי "לסייע לאזרחים במציאת פתרונות דיור". התנהלות כזו מצדיקה לעיתים פסיקת הוצאות לחובת העותר, שעתירתו היא עתירת-סרק. ועוד, העותרת לא חשפה בעתירתה את מכלול הנתונים הרלבנטיים, כהווייתם.

דומה כי די היה בנתון לפיו העותרת לא גילתה בעתירתה את מלוא העובדות כהווייתן, כשלעצמו, כדי להביא לדחיית העתירה על הסף מטעם זה בלבד, תוך חיוב העותרת בהוצאות. יחד עם זאת, מאחר שנמצא כי אכן צמחה תועלת מסוימת מהגשת העתירה – לא תמוצה כאן את מלוא חומרת הדין עם העותרת במישור זה.

 בג"ץ 2805/13 תכלית – אנשים למען אחרים נ' מינהל מקרקעי ישראל -  מחוז תל אביב

חזרה