פרסומים ופסקי דין

קיימת חשיבות לעמידה בלוחות הזמנים כאשר מדובר בהליכי תכנון ובמיוחד כאשר אין המדובר בסטייה מינורית מסך הזמנים

עתירה כנגד החלטת ועדת הערר המחוזית לתכנון ובניה תל אביב, בה נדחתה בקשת העותרת לתת לה אורכה להגשת ערר על החלטה אשר במסגרתה נדחתה בקשת העותרת לפטור אותה מחובת העמידה בתקן חנייה בקשר לבקשה לשימוש חורג שהגישה.

בימ"ש זה אינו יושב כערכאת ערעור על החלטת וועדת הערר. תפקידו מוגבל לבחינת ההחלטה בראי המשפט המנהלי, דהיינו האם התגלה פגם מנהלי בדרך קבלת ההחלטה או האם היא חורגת בצורה קיצונית ממתחם הסבירות.

לא נמצא ממש בטענות העותרת לגבי פגמים בהתנהלות ועדה או בדרך קבלת החלטתה. לא ניתן להצביע על קיומה של חובה המוטלת על וועדת הערר לקיים דיון בנוכחות הצדדים טרם החלטה בבקשה למתן אורכה להגשת ערר. הוא הדין לגבי הטענה שהחלטת הוועדה ניתנה לאחר חלוף 30 הימים שקבועים בחוק התכנון ובניה. מדובר במצב בו סדר הזמנים הופר בלאו הכי וההחלטה מתייחסת לבקשה שהוגשה כשנה לאחר חלוף המועד להגשת ערר. בכל מקרה, פגם מסוג זה, שהוא טכני במהותו, אינו גורר את בטלות ההחלטה ואינו מהווה כשלעצמו הצדקה להתערב בהחלטה גופה.

קיימת חשיבות לעמידה בלוחות הזמנים כאשר מדובר בהליכי תכנון. ועדות ערר צריכות להקפיד על סדרי דין ולוחות זמנים, לבל הדבר יהווה תקדים שלילי. הדבר בוודאי נכון במקרה הנדון, בו לא מדובר באיחור של מה בכך או בסטייה מינורית מסד הזמנים הקבוע בחוק – אלא באיחור משמעותי של כשנה. לא עלה ביד העותרת להראות כי שגתה וועדת הערר בקובעה שהעותרת לא הציגה הסבר או טעם משכנע שיכול להצדיק שיהוי כה ארוך.

לעניין החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה ברמת גן, אותה תקפה העותרת בערר, יוער כי החובה להתקנת מקומות חנייה מוטלת ע"פ דין וכקבוע בתקנות התכנון והבניה. הועדה המקומית לתכנון ובניה ברמת גן אינה רשאית להתעלם מחובה זו, בין אם הנושא עלה בעבר ובין אם לאו. חובה זו קיימת גם כשמדובר על שימוש חורג המאוחר למועד הקמת הבניין. ועוד, לא נראה כי החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה ברמת גן בסרבה לבקשת הפטור מחנייה היא החלטה שרירותית. הגיוני שבמקום בו מופעל עסק הכולל מרכול ומחסן סחורות, תהא חשיבות בהקצאת מקומות חנייה.

עתמ (ת"א) 10943-11-15 דור אלון ניהול מתחמים קמעונאים בע"מ נ' ועדת הערר המחוזית לתכנון ובניה

חזרה