פרסומים ופסקי דין

קיום של בזכות אובליגטורית בלבד ולא משכנתא, אינו מאפשר לרדת לדירה מכוח עסקה נוגדת שנעשתה בנכס ויבוטלו הליכי הפינוי

ערעור על פסק דין לפיו נותרה על כנה החלטת רשמת ההוצאה לפועל, המאפשרת למשיב לממש משכון על הדירה בה גרים המערערים. המשכון נרשם בקשר לעסקה קודמת שנעשתה בדירת המערערים, אשר בוטלה על ידי ביהמ"ש, אך נקבע כי זכות המשיב גוברת על זכות המערערים.

מאחר שהזכות המצויה בידי המשיב היא לזכויות עתידיות – עד לרישום המשכנתא, יהיה תוקפו של המשכון כתוקפה של זכות אובליגטורית בלבד אשר לא תכבול צדדים שלישיים. בהליך בו נקבע שזכות המשיב גוברת על זכות המערערים לא נקבע כי למשיב יש זכות לרישום משכנתא ופרשנות כזו חורגת מסמכות רשמת ההוצאה לפועל.

הרשמת לא רשאית הייתה להורות על צירוף המערערים כחייבים לתיק ההוצאה לפועל שפתח המשיב כנגד הרוכש הראשון לצורך מימוש הנכס, שהרי הזכות שהייתה לו בנכס טרם השתכללה לכדי זכות קניינית וממילא לא יכולה הייתה להיות למשיב זכות העולה על זו שבידי הרוכש הראשון.

מאחר שבידי המשיב משכון על זכות אובליגטורית, אין באפשרותו לרדת לנכס של המערערים מבלי שתירשם לזכותו משכנתא ולפיכך יש לבטל את הליכי הפינוי שננקטו כנגד המערערים.

עא (יח') 51273-07-12 אלי בן דוד נ' הפורמליים

 

חזרה