פרסומים ופסקי דין

קבלן אינו יכול לקבוע בחוזה רכישה ''פטור'' ממתן פיצוי עבור איחור במסירת הדירה

בית המשפט חייב את חברת ספייס בנייה ויזמות להשיב לקוני דירה את מלוא הפיצוי המגיע להם ע"פ חוק עבור איחור במסירת דירה, לאחר שדחה את טענותיה של החברה לפטור המעוגן בחוזה הרכישה.

הזוג, אשר רכש דירה בפרוייקט "נחלת בנימין", חתם עם החברה על חוזה בו היא התחייבה למסור את הדירה בתוך 18 חודשים מיום החתימה. בפועל, נמסרה הדירה לתובעים באיחור של 7.5 חודשים, אולם החברה זיכתה את הזוג עבור כשליש מהתקופה בלבד. לטענת החברה, היא מחויבת לשלם לזוג עבור 3.5 חודשי איחור בלבד, שכן ההסכם עליו חתומים הצדדים מעניק לה פטור עבור איחור למשך 60 הימים הראשונים ופטור נוסף של 60 יום, במידה והקונה מבקש לבצע שינויים בדירתו, שינויים אשר התובעים ביקשו לעשות. כמו-כן, כלל ההסכם סעיף המאפשר לחברה לשלם את דמי הפיגור במסירת הדירה (אם יהיה), במסגרת התשלום האחרון.

בית המשפט קיבל את התביעה וקבע, כי להסכם שנחתם בין הצדדים אין תוקף ולכן על החברה לפצות את הקונים עבור כל תקופת האיחור במסירת הדירה. ההסכם אינו תואם את תיקון מס' 5 להוראות חוק המכר (שהוא מחייב ואינו ניתן להתניה, אלא לטובת הקונה) הקובע, כי על הקבלן לשלם לרוכש הדירה את סכום הפיצוי החודשי בסיומו של כל חודש איחור. ההסכם בין חברת ספייס לזוג קבע, שסכום הפיצוי ישולם רק לאחר תשלום מלוא תמורת הדירה ובמעמד קבלת החזקה. בשלב זה מצוי הקונה המעוניין לקבל את דירתו בעמדה נחותה ביחס לקבלן. ככל שהאיחור במסירה משמעותי יותר, מוצא עצמו הקונה במצוקה ממשית ולרוב משלם שכר דירה במקביל למשכנתא ורצונו לקבל את דירתו ברור. מנגד, מחזיק הקבלן בידיו במשך חודשים ארוכים את סכום הפיצוי השייך לקונה. במקרה של מחלוקת באשר לגובה סכום הבסיס או אורך התקופה, עלול הקבלן לחתור להשגת הסכמה באשר לסכום הפיצוי שיקוזז מהתשלום האחרון. הסכום כאמור מצוי בידיו של הקבלן, כמו גם הדירה. מכאן נחיתותו הברורה של הקונה במשא ומתן זה.

אין מקום לקבל את הטענה לפיה תקופת האיחור בת 60 הימים הראשונים פטורה מתשלום פיצוי בכל מקרה, בהתאם להוראות חוק המכר (דירות), שכן ע"פ הוראות אלו פטור המוכר מפיצוי רק אם מסר את הדירה בתוך תקופת 60 הימים הראשונים של האיחור. אולם, אם איחר במסירה תקופה העולה על 60 ימים, עליו לשלם באופן רטרואקטיבי עבור 60 הימים הראשונים מיד עם סיומם. בנוסף, הסכמת הצדדים על ביצוע שינויים בדירה, או תוספות כלשהן, אינה הסכמה בדבר פטור מתשלום פיצוי לתקופה בה נדחתה המסירה "כתוצאה מנסיבות שאינן בשליטת המוכר ושהסיכון להתרחשותן ולתוצאותיהן אינו מוטל עליו". מדובר בשינוי שהמוכר הסכים לו ודרש עבורו תשלום נוסף, כך שאינו יכול לטעון שמדובר בנסיבה שאינה בשליטתו.

ת"ק 48364-10-14 שמש ואח' נ' ספייס בנייה ויזמות בע"מ ח.פ. 514355296

ניתן ביום [13.04.2015] בבית המשפט לתביעות קטנות בקריות בפני כב' השופט  יוסי טורס

חזרה