פרסומים ופסקי דין

ערבות בנקאית פגומה, הובילה לביטול מכרז וקביעת הצעה יקרה ב-4 מיליון כזוכה

חברת לסיכו, זכתה במכרז לשדרוג המט"ש של  איגוד ערים דרום השרון, לאספקה והרכבה של ציוד אלקטרו מכני, למרות הפגמים שנפלו בערבות בנקאית שהגישה. חברת אלקו, אשר ניגשה גם היא למכרז ועמדה בתנאי הסף, עתרה לבית המשפט בבקשה שיכריע, האם הפגמים שנפלו בכתב הערבות פוסלים את הצעתה של לסיכו ומבטלים את זכייתה.

ע"פ תנאי הערבות במכרז, התבקשו המציעים לצרף ערבות בנקאית אוטונומית של בנק ישראלי, חתומה כדין, בגובה של 1,500,000 שקלים. הערבות תהא בלתי מותנית והמזמין יהא רשאי לחלט את הערבות, ללא נימוק. עוד התבקשו המציעים כי על הערבות יצויין מספר המכרז. בערבות שהגישה ליסכו לא צויין מספר המכרז ובנוסחו מופיע תנאי לפיו במסגרת כתב הדרישה למימוש הערבות חובה על המזמין להודיע לבנק כי תנאי המכרז לא קוימו. בטרם נפלה ההכרעה על זכייתה של ליסכו, פנתה וועדת המכרזים לעו"ד לקבלת חוות דעת אודות הפגמים בערבות ונענתה כי מדובר בפגמים טכניים שאינם פוסלים את כתב הערבות. לטענת אלקו, מדובר בקביע מוטעית ויש לפסול את הצעתה של ליסכו ולהכריז עליה כזוכה במכרז.

בית המשפט קיבל את העתירה, ביטל את זכייתה של ליסכו במכרז וקבע כי אלקו היא הזוכה בו. הפגמים שנפלו במכרז, אין מקורם בטעות, אלא ברשלנות והיסח הדעת. בניסוח כתבי ערבות שיש לצרף להצעות למכרזים, קיימים 'כללי ברזל' ועל המשתתפים לנקוט בהקפדה יתירה בניסוחם, על מנת שההצעות הנלוות אליהם, לא יפסלו. בכתב הערבות נפלו מספר פגמים, אשר כל אחד לבדו יוצר עילה לפסלה, על אחת כמה וכמה צבר הפגמים. לא בכדי נדרשה וועדת המכרזים לחוות דעת משפטית, טרם החליטה על זכייתה של לסיכו.

על פניו, עניינה של וועדת המכרזים בבחירת לסיכו כזוכה מובן, לנוכח ההפרש הניכר שמפריד בין הצעתה לבין הצעתה של אלקו, הגבוהה ב-4 מיליון שקלים. אולם המשפט הציבור בכלל ודיני המכרזים בפרט נועדו להגשים ערכים של שמירה על טוהר המידות בהתקשרות עם הרשות הציבורית, תוך מתן אפשרות לרשות המנהלית להתקשר בעסקה שתמצה את תועלתה הכלכלית לצד הבטחת תנאים של שוויון בתחרות על הזכייה.

עת"מ 23474-01-15 אלקו התקנות ושירותים (1973) בע"מ נ' איגוד ערים דרום השרון המזרחי לבי ואח'

ניתן ביום [27.01.2015] בבית המשפט המחוזי בלוד בפני כב' השופטת ורדה מרוז - סג"נ

חזרה