פרסומים ופסקי דין

עצמת הראיות הנוגעות לקיומו של חשש להפרעה לשלום הציבור תשליך על אופן הפעלת הסמכות להוצאת צו סגירה מנהלי לבית העסק

יקורת שיפוטית אודות צו שהוצא מכוח סעיף 78 לפקודת המשטרה כרוכה בבדיקה דו שלבית; ראשית, יש לבחון האם קיימות ראיות מנהליות מספיקות; שנית, ככל שישנה תשתית עובדתית הולמת כנדרש בסעיף, יש לבחון כלום הופעלה הסמכות המנהלית בצורה סבירה, מידתית ובהתאם לכללים של צדק טבעי.

יכול ותתקיים זיקה בין שני שלבי הבדיקה וזאת בדומה ל"מקבילית הכוחות" שהוכרה בפסיקה בהקשרם של דיני המעצרים.

במקרה זה, קיימת תשתית ראייתית להוכחת הפרעה פוטנציאלית קונקרטית לשלום הציבור כתוצאה מהמשך פעילותו של בית העסק. עם זאת, נוכח עצמתה של התשתית הראייתית במקרה דנן, ניתן להסתפק בתקופת סגירה הפחותה מ-30 ימים, תוך הבטחת האינטרס הציבורי בדרך של הפקדת ערבות כספית משמעותית מטעמו של המבקש.

איזון מידתי בין האינטרס הציבורי לבין הפגיעה בזכויות המבקש, אינו מחייב בהכרח סגירתו של בית העסק למשך 30 יום.

ברש (נת') 59220-11-15 ויקי זייתון נ' מדינת ישראל – תחנת נתניה

חזרה