פרסומים ופסקי דין

עד לאיזה שלב ניתן לשנות טבלת הקצאת זכויות בתכנית בניה?

הוגשה עתירה נגד החלטת הועדה המחוזית לתכנון ובניה, שדחתה התנגדותם של העותרים לאישור תכנית להקמת שכונת מגורים. העותרים רכשו חלקים בלתי מסוימים מחלקה עליה אמורות להיבנות שתי שכונות, האתרוגים והארזים, והוגדר כי כל אחד מהם יקבל זכויות באחת משתיהן. לבסוף כאשר נעשתה הקצאת הזכויות, כל העותרים נרשמו כבעלי זכויות בשכונת האתרוגים. הם הגישו את התנגדותם לטבלת ההקצאות, כשלטענתם, לפי החלוקה החוזית ביניהם, חלקם לא אמורים להיכלל בטבלה אלא מיועדים לקבל את חלקם בתכנית הארזים הסמוכה. הם מבקשים מבית המשפט לקבל את התנגדותם ולהורות על שינוי בטבלת ההקצאות.

 

לטענת הועדה, מדובר בתכנית שהליכי התכנון בה ארכו שנים רבות ואין מקום לעכבה עוד רק בשל טענת העותרים שצצה רק בשלב האחרון של התכנית. לטענתה אין מקום לשנות בשלב זה את הקצאת הזכויות בתכנית. בנוסף, טוענת הועדה כי הטבלה היא רק כלי תכנוני ולא כלי משפטי שמכוון להכשיר עסקות מקרקעין שנעשו ברמת הסכם אזרחי בין פרטים.

 

נקבע, כי ביצוע שינויים בתכנית בין שלב ההפקדה לשלב האישור הוא אפשרי, אך הוא יעשה במקרים חריגים, תוך שיקול דעת ובזהירות מפני החשש של פגיעה במי שהסתמך על החלטות קודמות. במקרה הזה, אין מניעה לבצע את השינוי המבוקש ביחוד משאין בו כדי לשנות לרעה מצבם של צדדי ג'. רשות מנהלית מוסמכת לבצע שינויים בהחלטותיה, על אחת כמה וכמה אם הם טכניים כמו שינוי בהוראות טבלת האיזון. העתירה מתקבלת והתיקון בטבלת ההקצאה יתבצע כמבוקש.

 

עת"מ 22989-03-16  רפאל פנחסי ואח' נ' הועדה להשלמת תכניות שליד הועדה המחוזית לתכנון ובניה- מחוז מרכז

 

חזרה