פרסומים ופסקי דין

נדרשת הוכחה ממשית כי נפל פגם בהחלטת ועד מכרזים לשם קבלת זכות עיון בהצעת מציע אחר במכרז

למכרז שפרסם משרד החינוך הוגשו שלוש הצעות. ההצעות דורגו לפי תנאי המכרז. המציע שהצעתו דורגה במקום השלישי, ולא זכה, מבקש לעיין בהצעה שדורגה במקום השני ולא זכתה גם היא. האם יש מקום בנסיבות המקרה לאפשר את העיון? זו השאלה שעומדת במרכז ההליך שבכותרת.

בפניותיה של העותרת לוועדת המכרזים ביקשה העותרת לעיין בהצעת המציע השני ובהתייחסות לאותה הצעה בפרוטוקול ועדת המכרזים. אך היא עשתה כן מבלי לציין כל טעם לכך. בנסיבות אלה, בהן לא הציגה העותרת כל טעם לבקשתה לעיין במסמכים אלה, לא נפל פגם בהחלטת ועדת המכרזים שלא למסור לעותרת מידע על אודות זהות המציע השני והצעתו, ובוודאי לא פגם המצדיק התערבות בהחלטה זו.

גם בהתחשב בטעמים לעיון המבוקש, כפי שהועלו בשלב מאוחר בעתירה ובתשובתה לתגובה, אין מקום לקבל את העתירה ולתת לעותרת זכות עיון בהצעת המציע השני. העותרת טענה כי העיון נדרש לה לשם בחינת סבירות ההצעה הזוכה וכדי להחליט אם לנקוט בהליכים משפטיים נוכח פגמים שנפלו לטענתה בהצעה הזוכה. העותרת לא פירטה כמעט באילו טענות מדובר ומהם הפגמים בהצעה הזוכה. לא בא כל תיעוד התומך בכך.

בנסיבות אלה, אין טענות העותרת עולות כדי "טענה ממשית בדבר פגם שנפל בהחלטת ועדת המכרזים", ולכן העותרת לא עמדה בנטל השכנוע הנדרש לשם הצדקת זכות עיון בהצעה שלא זכתה.

עתמ (י-ם) 1089-09-15 מ.ג.ע.ר בע"מ נ' מדינת ישראל ומשרד החינוך

חזרה