פרסומים ופסקי דין

משחתמה העיריה על הסכם פשרה, האם קמה חובתה לנקוט בצעדים הנדרשים להעניק לו תוקף?

בין עירית קרית ביאליק לבין חברת מליסרון בע"מ, היתה מחלוקת ארוכת שנים בכל הנוגע לחיובי ארנונה שמבקשת להטיל העיריה על החברה. בין השתיים הושג הסדר פשרה, עקרונותיו הועלו על הכתב וניתן לו תוקף של פסק דין בבית המשפט העליון. עם זאת העיריה המשיכה לגבות מהחברה לפי תעריפי הארנונה הקודמים.

עמדת העיריה היא, כי ההסכם טעון אישור של שרי האוצר והפנים, אישור שלא הושג, ומכיוון שכך, היא זכאית לגבות בהתאם לצווי הארנונה התקפים ולא בהתאם לאלה שהובאו בהסכם הפשרה. לשיטת העיריה, הטענה לפיה חייבת הייתה לנקוט בהליכים הנדרשים כדי לקבל את אישור השרים, מחייבת את המסקנה כי בית המשפט העליון הכניס את זה כתנאי נוסף בהסכם הפשרה.

החברה, מנגד, טוענת כי יש להורות לעיריה להעביר החלטה המעגנת את התעריפים שהוסכמו, ובתוך כך להגיש לשרים בקשה לאישור עיגון התעריפים המוסכמים לשנים הבאות.

השאלה היא האם יש לחייב את העיריה לנקוט בהליכים החוקיים הנדרשים כדי לקבל את אישור שרי האוצר והפנים?

נקבע, כי משחתמה העיריה על הסכם פשרה שהוגש לאישור בית המשפט העליון, ושבעקבותיו הסתיימו הליכים משפטיים בין בעלי הדין, קמה חובתה לנקוט בצעדים הדרושים לפי הדין לצורך מתן תוקף מלא להסכם באופן שיאפשר קיום כל התחייבות העיריה לפיו. חובה זו, נובעת הן מלשון פסק הדין שאישר את ההסכם, הן מהעובדה ששני הצדדים פעלו לפיו משך תקופה, והן מכללים בסיסיים של הגינות. נקבע כי כשהעיריה גיבשה את הסכם הפשרה והציגה אותו לאישורו של העליון, היא לקחה על עצמה את החובה לפעול למימושו ויישומו. עוד נקבע, כי בית המשפט העליון לא הוסיף שום תנאי, הוא לא קבע כי יש צורך באישור השרים מקום שללא דבריו לא היה כזה צורך, וכל מה שאמר הוא שאישורו אינו בא במקום כל אישור שיש לקבל על פי דין אחר. העתירה מתקבלת ועל העיריה לנקוט בכל הצעדים הדרושים כדי להביא לקבלת אישור כדין להסכם הפשרה.

 

עת"מ (חי') 42796-05-17  מליסרון בע"מ נ' עירית קריית ביאליק

חזרה