פרסומים ופסקי דין

מיכלי דלק הנמצאים מתחת לקרקע ללא דרכי גישה אליהם יסווגו לצרכי ארנונה לפי הסיווג של שטח הקרקע שמעליהם

בית המשפט לעניינים מינהליים דן בשאלת הסיווג של מיכלי דלק תת קרקעיים הנמצאים בתחנת דלק. נפסק, כי הסיווג המתאים ביותר לפי צו הארנונה, פקודת העיריות ותכליתם של דיני הארנונה, הוא סיווג שטח הקרקע שמעל המיכלים, כ"קרקע תפוסה", ללא חיוב המתקן התת קרקעי.

מהו הסיווג מבחינת ארנונה של מיכלי דלק תת קרקעיים הנמצאים בתחנת דלק. האם תחויב הקרקע שמעליהם כקרקע תפוסה בלבד כטענת המערערת או שמא כמבנה בתחנת דלק כקביעת המשיב שאושרה על ידי ועדת ערר לענייני ארנונה, עליה הוגש הערעור.

פקודת העיריות מגדירה את שני המרכיבים הרלבנטיים ביניהם יש להכריע: ""בנין" – כל מבנה שבתחום העיריה, או חלק ממנו, לרבות שטח הקרקע שעיקר שימושו עם המבנה כחצר או כגינה או לכל צורך אחר של אותו מבנה, אך לא יותר מהשטח שקבעה לכך המועצה למעט קרקע שהמבנה שעליה לא היה תפוס מעולם, כולו או בחלקו; "קרקע תפוסה" – כל קרקע שבתחום העיריה שאינה אדמה חקלאית, שמשתמשים בה ומחזיקים אותה לא יחד עם בנין".

שתי ההגדרות כלליות מאד, הגדרת בנין היא כה רחבה, בנין=מבנה ללא שום הגדרת קריטריונים ולכאורה כל מתקן יכול להיחשב כמבנה. קרקע תפוסה מוגדרת למעשה בהגדרה שיורית, מה שאינו קרקע חקלאית ומה שלא מוחזק יחד עם בנין, ומאחר ותחנת הדלק אינה נמצאת על קרקע חקלאית ושטח הקרקע מתחתיו הוטמנו המיכלים אינו מוחזק עם בנין, לכאורה ניתן לראות את שטח הקרקע שבמחלוקת גם כ"קרקע תפוסה".

בהתחשב בנתונים העובדתיים כפי שהוצגו בפני ועדת הערר, מיכלי דלק הנמצאים מתחת לקרקע, ללא דרכי גישה אליהם כמו למרתף או למקלט תת קרקעי, הרי שהסיווג המתאים ביותר לפי צו הארנונה, פקודת העיריות ותכליתם של דיני הארנונה, הוא סיווג שטח הקרקע שמעל המיכלים, כ"קרקע תפוסה", ללא חיוב המתקן התת קרקעי.

יש לקבל את הערעור בנושא השטח של 104.49 מ"ר שכונה בתשריט המשיב "מתקן תת קרקעי", שטח שמתחתיו נמצאים מיכלי דלק תת קרקעיים, לבטל את חיוב שטח זה בסיווג מבנה בתחנת דלק ולקבוע כי יש לחייבו תחת הסיווג  "קרקע תפוסה".

עמנ (חי') 31230-03-15  יונה אברך בע"מ נ' מנהל הארנונה של מועצה אזורית מטה אשר

חזרה