פרסומים ופסקי דין

מהו דין העסקת עובד שנפלו פגמים בהליך מינויו שנים לאחר העסקתו?

לבית המשפט הוגשה בקשה לצו מניעה זמני, כנגד החלטת עירית נשר, בעניין פיטורי המבקש. העיריה טענה, בעקבות דו"ח מבקר העיריה גם בעניינו, שלוש שנים וחצי לאחר תחילת העסקתו, כי המבקש התקבל לעבודתו במסגרת מכרז בהליך פגום. נטען, כי נתוני המבקש אינם עומדים בדרישות הסף הנדרשות לתפקידו, שהועסק מבלי שהתכנסה ועדת בוחנים, וכי קיים חשש כי מינויו הושפע מזיקה פוליטית. כל זאת הגם שלא היתה כל טענה כנגד תפקודו. לטענת העיריה, משלא הצליח המבקש להפריך את טענותיה, היא מחויבת, בהתאם להלכות הפסוקות, לסיים העסקתו.

למעשה, לא היה חולק כי למבקש לא נערך ראיון לפני ועדת הבוחנים, כי אינו בעל תואר ראשון שבפועל נדרש במסגרת התפקיד, וכי במעמד מינויו, אשתו הייתה ברשימת סיעת ראש העיריה. כאשר המבקש התבקש להתייחס לפגמים הנטענים בהליך מינויו, טען כי מדובר בפגמים באשמת נציגי העיריה בלבד. הוא טען כי הדרישה לתואר הוספה רק לאחר קבלתו, שאי התכנסות ועדת הבוחנים הינה רק בבחינת פגם פרוצדוראלי הנלווה למכרז, ולענין הזיקה הפוליטית, טען כי מיקום אישתו ברשימה היה שמיני ולא ריאלי, בשים לב שרק חמשת המקומות הראשונים נבחרו. 

נקבע, כי משהוכח כי התקבל המבקש לעבודה לאחר ריאיון אצל מזכיר העיריה, מבלי שהתכנסה ועדת בוחנים לצורך דיון במועמדותו ולצורך בחינת מועמדים נוספים לתפקיד, די בפגם זה כדי להביא לביטולו של הליך המינוי. נקבע כי הלכה פסוקה היא שפרסום מכרז בניגוד להוראות חוק המחיבות לעשות כן, איננו בגדר פגם טכני אלא מהותי, המביא לבטלות המינוי ואשר אף אינו ניתן לתיקון בדיעבד. נקבע כי אין לקבל את טענת המבקש כי לא היתה כל תרומה מצידו לפגמים שנוצרו, בשים לב שעסקינן בפגם מהותי של תנאי מכרז. לבסוף נקבע, כי הגשמת התכליות העומדות בבסיס דיני המכרזים ובראשן קיום הליך תקין, מחייבים את כינוסה של ועדת הבוחנים במסגרת המכרז. העיריה פעלה כדין והבקשה לצו מניעה נדחית.

פ"ה (חי') 68938-03-17 אליהו מור נ' עירית נשר

חזרה