פרסומים ופסקי דין

מדוע חזרה בה הועדה והחליטה כי דין ההתנגדות להידחות?

תושב פרדס חנה עותר כנגד החלטת הועדה המחוזית לתכנון ובניה צפון חיפה, ומבקש לקבל התנגדות שהגיש, באופן שיבוא לשינוי יעוד חלקה שבבעלותו מחקלאות למגורים. בהתנגדותו ביקש לשנות את סימון הקו המפריד בתשריט התכנית באופן שיעוד כל החלקות ישונה מחקלאות למגורים. בין היתר, טען כי הקו אף חוצה את ביתו הקיים. החוקר שמונה לדון בהתנגדויות קיבל את התנגדות העותר, אולם חרף זאת  החליטה הועדה להתנגדויות לדחותה.

העותר טען, כי הועדה דנה בהתנגדותו ואף נטתה לאשר את המלצת החוקר, אך בשלב מסוים הופסקה הקלטת הדיון, והועדה קיימה התייעצות פנימית שבסופה התקבלה ההחלטה לדחות. לטענתו, נסיבות קבלת ההחלטה מעלות חשש כבד שההנמקה שנתנה הועדה אינה תואמת את הסיבות האמיתיות בגללן נדחתה התנגדותו.

הועדה טענה, כי בקשת העותר לשנות את ייעוד החלקה נוגדת את העקרונות המרכזיים שעמדו לנגד עיני יוזמי התכנית, לרבות שמירה על הקפדה על צפיפות התואמת את אופי הישוב. באשר לטענה לפיה הועדה הפסיקה את ההחלטה לצורך התייעצות פנימית, טענה כי בהתאם לחוק ניתן להפסיק את הקלטת הישיבה לצורך התייעצות פנימית "מטעמים שירשמו".

נקבע, כי כאשר הועדה דנה בהתנגדויות לגופן, הנטיה אכן היתה לקבל את התנגדות העותר, אך לאחר שהתברר כי יהיה צורך לבצע פרסום ולשלוח הודעות בעניין לפי חוק התכנון והבניה, ולאחר התייעצות פנימית, הוחלט לדחות את כל ההתנגדויות. נקבע כי הדבר מקבל משנה תוקף כאשר באחת ההתנגדויות נאמר במפורש כי המתכננים הודו כי טעו בתכנון, וההתנגדות נדחתה רק מחוסר הרצון לפרסם את הדבר. עוד נקבע, כי בפועל לא היו "טעמים שנרשמו" ביחס להיוועצות הפנימית ואף אין כל התייחסות לגבי הנושא לגביו התנהלה. נקבע כי כל אלה מעידים על פגם בהתנהלות המצדיק את ביטול ההחלטה. העתיקה מתקבלת וביהמ"ש מבטל את ההחלטה.

עת"מ (חי') 71758-09-16 דוד בן ציון מזרחי נ' הועדה המחוזית לתכנון ובניה צפון חיפה

חזרה