פרסומים ופסקי דין

מדוע ביטלה העיריה את זכיית החברה במכרז?

חברת איתני דור בע"מ, זכתה במכרז לניהול והפעלת מועדון טניס שפרסמה עירית תל אביב. לאחר מכן היה עליה להגיש תכניות פעולה רלוונטיות, ולחתום על חוזה הביצוע. כשהגיע הזמן לחתום, סרבה החברה לעשות כן, משום שלטענתה, לפי תנאי המכרז, מעבר לשיפוץ המגרשים הקיימים על החברה הזוכה להקים במתחם גם חדש כושר ומסעדה, אלא שלפי החוזה שהובא אליה ההתקשרות עוסקת בשיפוץ המגרשים הקיימים בלבד. לאור זאת ביטלה העיריה את זכייתה ואף חילטה 80% מדמי הערבות של החברה. החברה עותרת בבקשה לבטל את ביטול זכייתה ולחלופין להשיב לה את הערבות שחולטה.

לטענת החברה, ממסמכי המכרז עולה כי השיפוץ בו הוא עוסק מתייחס לבניית "מרכזי טניס", שבהגדרה מחייבים לפעול לפי התקן הבינלאומי, ולכן, לטענתה, היא התכוונה לצמצם את מספר המגרשים במרכז משמונה עשר לחמישה עשר, ולהקים במתחם חדר כושר ומסעדה, שכן כל אלה מהווים בהגדרה מועדון טניס לפי התקנים הבינלאומיים. לשיטתה, מדובר בניסוח מטעה של מסמכי המכרז, בתום לב או בכוונה.

לטענת העיריה, מדובר במכרז המגדיר היטב את עבודת השיפוץ של המגרשים הקיימים, אין בו כל אזכור ל"מרכז טניס" או הגדרות תקינה בינלאומית, ואם המכרז לא היה ברור היה על החברה לשאול שאלות הבהרה. לטענת העיריה, העבודות אותן מבקשת העותרת לעשות לא היו חלק מהמכרז, כשמדובר באומדן שונה לחלוטין, עבודות שדורשות היתרי בניה ופיקוח אחרים, והענות לדרישות החברה תהווה פגיעה בשוויון בין המציעים ומציעים פוטנציאליים שהיו מגישים הצעה אם היו יודעים שמדובר גם בעבודות הקמה.

נקבע, כי לא נפל כל פגם במסמכי המכרז, ומי שהתנהגה בחוסר תום לב היא החברה ולא העיריה. נקבע כי מדובר בניסיון מתחכם של החברה לנסות ולהפיק ממכרז לשיפוץ מגרשי טניס ברור ומוגדר, מכרז אחר לגמרי. נקבע, כי החברה מנסה למעשה לכפות זכיה במכרז "משודרג" חלף המכרז הנוכחי ותנאיו. בניגוד לטענות החברה, מדובר במכרז מפורט וברור המגדיר היטב את עבודות השיפוץ של המגרשים הקיימים, ואין לקרוא לתוכו מה שאין בו וליצור מכרז חדש יש מאין. נקבע כי החברה ניסתה את מזלה ב"שיטת מצליח" להפיק ממכרז שיפוץ מגרשים קיימים, הרבה מעבר לתנאי המכרז, ולהפיק רווחים תוך התחכמות וטענות סרק לגבי אי בהירות ותוך התפסות במילים "מרכז טניס" ו"מועדון טניס" כאילו דורשים ממנה תקינות בינלאומית.

לעניין הערבות נקבע, כי לפי תנאי המכרז רשאית היתה העיריה לחלט את ערבות המכרז במקרה של אי  חתימת הזוכה על החוזה. בשים לב להתנהגות החברה, שסירבה לחתום וביקשה לשנות את תנאי המכרז ועקב כך בוטל המכרז, נהגה העיריה כדין בהחלטה לחילוט 80% מהערבות. העתירה נדחית.

עת"מ (ת"א) 60448-05-17 איתני דור בע"מ נ' עירית ת"א יפו

חזרה