פרסומים ופסקי דין

לא יינתנו היתרי בניה לפני הסדרת סוגיית הזכויות הקנייניות במקרקעין

מוסד תכנון שיקול הדעת האם לדחות את החלטתו מקום בו זכות הקניין של המבקש מוטלת בספק.

על מבקש ההיתר להראות כי על פני הדברים קיימת אפשרות קניינית סבירה שיהיה באפשרותו לבצע את המבוקש בבקשה להיתר. כל עוד קיימת אפשרות סבירה ואף שהיא שנויה במחלוקת, יראה מוסד התכנון במבקש ההיתר כבעל תימוכין קנייניים לביצוע המבוקש בהיתר הבניה.

במקרה זה, זכויות רוכשי דירות בפרויקט דיור שלם (ובו מאות דירות שנמכרו לפני מספר עשורים) לא הוסדרו מהבחינה הקניינית והליכי הסדר הקרקע לא הושלמו. במצב זה לא ניתן לקדם את הבקשה להיתר בנייה. מן הראוי שערכאה שיפוטית היא זו שתכריע בסוגיות אלה וכפועל יוצא בזכויות-הקנייניות של הצדדים במקרקעין שלגביהן התבקש היתר הבנייה, ואין להותיר את ההכרעה בסוגיות אלה לוועדות התכנון.

ערר (י-ם) 314/15 מלמד זכי נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים

חזרה