פרסומים ופסקי דין

יציאה להפסקה לזמנים ממושכים מהקבוע בחוק אינה הפסקה מאושרת

בית הדין למשמעת של עובדי הרשויות המקומיות הרשיע את הנאשם בהתנהגות בלתי הולמת לפי חוק הרשויות המקומיות (משמעת). בתוך כך נדחתה טענת הנאשם לפיה יציאה להפסקה למשך זמן ממושך נחשבה כהפסקה מאושרת על חשבון מקום העבודה.

תובענה בטענה של הרשות המאשימה המייחסת לנאשם, מציל ותיק בתחנת הצלה, ביצוע עבירות של דיווחים כוזבים בחמישה מקרים שונים בהם נעדר ממקום עבודתו בין שעתיים לשלוש שעות בכל פעם. הנאשם כפר בטענות המיוחסות לו בכתב התובענה.

נקבע כי, בהתאם לנסיבות המקרה הוכח שהנאשם עמד בנוהל הקיים ליציאה להפסקה ועדכן את הממונים עליו באותם ימים. יחד עם זאת , יש לדחות טענת של הנאשם לפיה יציאה להפסקה למשך זמן ממושך נחשבה כהפסקה מאושרת על חשבון מקום העבודה. הנאשם יצא בשעות הצהרים לשעתיים וחצי עד שלוש שעות, מדובר בזמן לא מבוטל שככל שיציאה אושרה אינה יכולה להיות משולמת על חשבון משלם המיסים בסופו של חודש העבודה.

בדיווחים כוזבים אין חשיבות להיזק הכספי אם כי לביצוע העבירה עצמה.

גם אדם העומד לדין משמעתי זכאי להגנה מן הצדק, אם ובמידה שההליך הננקט נגדו עומד בסתירה בולטת לדרישות הצדק וההגינות, ואף בלא קשר הכרחי לשאלת עצם אחריותו להפרת כללי המשמעת. היזקקות לטענה זו תוגבל למקרים קיצוניים וחריגים בלבד, ולא תיעשה כעניין של יום ביומו.

היעדרויותיו של הנאשם למשך זמן של שעתיים וחצי שלוש בכל פעם אכן מצדיקות נקיטת הליכים משמעתיים.

27/12 הרשות המקומית עיריית אשדוד נ' הרצל רחמים

חזרה