פרסומים ופסקי דין

יושבו חיובי ארנונה מקום בו גבתה הרשות תשלום ארנונה שחל עליו פטור חלקי מכוח הלכת בית המשפט

התובעים הגישו כנגד העירייה תביעה להשבת תשלומי ארנונה.

בית המשפט בחון האם במצב שבו 'זכאי לפטור' אינו מקבל את הפטור בשל מחלוקת משפטית שהייתה בשנים קודמות בדבר תחולת הפטור על קבוצת זכאים מסוימת זכאי לקבל השבה של תשלומי הארנונה ששולמו על ידו, לאחר שבית המשפט העליון הכריע במחלוקת פרשנית.

הלכה חדשה המפרשת הוראת דין תחול הן רטרוספקטיבית (לגבי העבר) והן פרוספקטיבית (לעתיד). לכלל זה חריג, לפיו לעתים יכול ביהמ"ש לקבוע כי להלכה מסוימת יהיה תוקף פרוספקטיבי בלבד. התנאי לכך הוא, קיומה של הסתמכות משמעותית ולגיטימית על המצב המשפטי הקודם.

אדם המשלם בחשבו שהוראה חוקית מחייבת אותו לשלם סכום כסף, שעה שההוראה איננה חלה עליו, טועה טעות יסודית ולכאורה הוא זכאי להשבה.

יש לדחות את טענת העירייה שלפיה, יש לזקוף את העובדה שהתובעים שילמו את התשלומים משך שנים ללא מחאה, לחובתם.

בנסיבותיו של עניין זה, לא הוכח כי יש באחת מההגנות להן טוענת העירייה נתבעת, על מנת לפטור אותה מחובת ההשבה או להביא לחיובה בהשבה חלקית בלבד.

תאמ (עפ') 49295-10-13 אסתר אוכמן נ' עיריית עפולה

חזרה