פרסומים ופסקי דין

חוק חופש המידע חל באופן חלקי ויחסי בלבד ביחס לפרוטקוליי הדיונים או סיכומי הישיבות של הרשות

בעתירה זו מתבקש בית המשפט לבטל את החלטת משרד התחבורה והבטיחות בדרכים למסור לאיגוד יבואני הרכב מידע שקיבל מאת העותרת (קבוצת עמק איילון) ואשר נכלל בסיכום דיון שנערך על ידי נציגיו. העותרת טענה כי המידע, שמסרה כאמור, נהנה מחיסיון, אולם המשרד דחה את טענותיה בעניין.

העתירה נדחתה, חוק חופש המידע מורה כי רשות ציבורית אינה חייבת למסור מידע המופיע בתתי הסעיפים העוקבים. בחינה של תתי סעיף אלו לאור תכלית החקיקה, והפסיקה אשר פירשה אותם, מובילה למסקנה כי המידע שבסיכום הדיון אינו נכלל בגדרם.

אין לקבל את פרשנות קבוצת עמק אילון כי סיכום הדיון בינה לבין משרד התחבורה חסוי מכח החוק. הפרשנות של קבוצת עמק אילון לפיה "משא ומתן" משמעו כל דין ודברים של האזרח עם הרשות, אינו מתיישב עם לשון החוק או המקרים הרלוונטיים שנדונו בפסיקה.

כמו כן, אין לקבל את פרשנות קבוצת עמק אילון כי הפגישה הנדונה בה עסקינן אינה מסוג הדיונים עליהם חל החוק, שכן אין מדובר בדיון פנימי של אנשי משרד התחבורה בינם לבין עצמם, אלא דיון שנערך עם צדדים שלישיים, שהם נציגי קבוצת עמק אילון.

נכונות טענות המשיבים כי טענות קבוצת עמק אילון סותרות זו את זו, שכן הן מתייחסות למצבים עובדתיים מנוגדים (מחד, משא ומתן עם צדדים שלישיים לפני התקשרות, ומאידך, דיון פנימי של אנשי הרשות). בכל מקרה, שני המצבים העובדתיים אליהם מתייחס החוק לא התקיימו בענייננו.

אפילו היה החוק תקף וחל בנוגע למידע מושא סיכום הדיון, הרי שהחוק מקנה חסיון יחסי בלבד, והגם שנקבע בפסיקה כי מטרת הסייגים שבחוק היא לאפשר לעובדי ציבור להתבטא באופן כן וחופשי בדיונים פנימיים של עובדי הרשות, נפסק בעבר כי יתכנו מצבים בהם החיסיון לא יחול על פרוטוקולי הדיונים או סיכומי הישיבות אותם ערכה הרשות.

עתמ (י-ם) 61714-02-15 קבוצת עמק איילון ס.כ. בע"מ נ' משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

חזרה