פרסומים ופסקי דין

העדר שליחת דרישה מוקדמת לבעל נכס כנדרש בחוק הובילה לביטול דרישת ההשתתפות בהוצאות ביצוע סלילת מדרכות

יטת החיוב בגין סלילת מדרכה במועצה פרדס חנה-כרכור הינה לפי דמי השתתפות בהוצאות הסלילה בפועל, כמוסדר בחוק העזר בפרדס חנה-כרכור. זוהי בחירה של המועצה לגבות דמי השתתפות ולא היטל, ועליה לפעול פי החוק.

חוק העזר מאפשר לראש המועצה לפנות בדרישה בכתב לבעל נכס גובל, לביצוע סלילה עצמית של קטע המדרכה. כלומר, בידי ראש המועצה יכול לבחור האם לדרוש מבעלי הנכסים לבצע את סלילת המדרכה בעצמם, אם לא.

בנוסף קובע לחוק העזר, כי במידה והומצאה דרישה מוקדמת לבעל נכס, לביצוע סלילה עצמית של מדרכה, ובעל הנכס לא מילא אחר דרישה, זכאי ראש המועצה לבצע את הסלילה ולגבות את הוצאות הביצוע מאת בעל הנכס.

יחד עם זאת, בהעדר פנייה מוקדמת, לא קמה למועצה סמכות לגביית דמי השתתפות מבעל הנכס.

במקרה הנדון, מוסכם כי לא נשלחה הודעה מוקדמת בהתאם לדרישות החוק. דרישת תשלום זו נשלחה רק בשנת 2011, כאשר שביצוע העבודה במקום המצויין בה בוצע שנים לפני כן. לפיכך,משהנתבעת לא פעלה בהתאם לדרישת החוק בדבר הדרישה המוקדמת, יש לקבוע כי דרישת ההשתתפות מטעם המועצה, בטלה.

תא (חי') 13088-03-14 תחיה ארזי נ' המועצה המקומית פרדס חנה – כרכור

חזרה