פרסומים ופסקי דין

הסתמכות חברה או אזרח כדין על מצג ברור ומתמשך מצד העירייה על סיווג הארנונה מנע חיוב רטרואקטיבי

רעור על פס"ד בו התקבלה בחלקה עתירה מנהלית שהגישה המשיבה, בנוגע לתוקפם של חיובי ארנונה שהוטלו עליה על-ידי העירייה, בגין יתרות קרקע הנלוות למבנה תעשייתי שבו מצוי מפעל שבבעלותה.

החל בשנת 1996 ועד שנת 2003 נמנעה העירייה לחלוטין מחיוב המשיבה בארנונה בגין יתרות הקרקע; ברם, החל משנת 2004 ואילך, חייבה העירייה את המשיבה בארנונה את יתרות הקרקע הנ"ל.

ועדת הערר קבעה כי מאחר שמדובר ביתרות קרקע הצמודות למפעל תעשייתי, אין מקום לחייב את המשיבה בארנונה לפי למסחר ויש לחייב את המשיבה בגין יתרות הקרקע בהתאם לחיוב המבנה העיקרי, לפי הסיווג המיועד לתעשייה ולמלאכה. בעקבות החלטתה של ועדת הערר, הוציאה העירייה חיובים מתוקנים לתקופה הרלוונטית (2004-2011), ולפיהם חויבו יתרות הקרקע של המשיבה בהתאם לסיווג של לתעשיה ולמלאכה. המשיבה מצידה הגישה את העתירה דנן לביהמ"ש לעניינים מנהליים, וטענה לאי חוקיותו של החיוב לפי סיווג זה. ביהמ"ש קמא קבע כי היות והמדובר באזור תעשיה חדש ולכן המדובר היה בהטלת ארנונה לראשונה – וההלכה היא שבנסיבות כבאלה הטלת ארנונה אינה טעונה אישור של השרים. ולכן סיווג של לתעייה ומסחר הוא בר התוקף. חרף האמור, ונוכח מצגי העירייה ביהמ"ש קבע כי סיווג זה לא ייושם על יתרות הקרקע של המשיבה בשנים 2004-2011 וחלף זאת יש לחייב את המשיבה לפי הסיווג השיורי שחל בכל האזורים ושתעריפיו נמוכים משמעותית. אשר לחיובי המשיבה מחודש ספטמבר 2011 ואילך – נקבע כי החיוב לפי סיווג לתעשייה ולמסחר ישאר בתוקפו.

ביהמ"ש העליון דחה את הערעור מהטעמים הבאים:

ראשית לא נמצא ממש בטענות העירייה כי פסק הדין ניתן בחוסר סמכות עניינית. שנית, ולגופם של דברים, אין מקום להתערב במסקנתו של בימ"ש כי התנהלות העיריה לאורך שנים מצביעה על מצג מתמשך שהציגו בפני המשיבה, שלפיו סיווג למסחר ולתעשייה אינו חוקי ולא יחול בעניינה. גם אין מקום להתערב באבחנתו הנכונה של בימ"ש, כי גם אם מתברר עתה כי סיווג זה הוא חוקי ותקף, בנסיבות המקרה לא ניתן לחייב את המשיבה לפיו, וזאת לנוכח הסתמכותה כדין על אותו מצג ברור ומתמשך מצד המערערים. בדרכו לתוצאה נדרש בימ"ש למלאכת איזון אינטרסים בין מכלול השיקולים העומדים על הפרק בנסיבות העניין – והגיע לכדי תוצאה נכונה וצודקת. אכן, ראוי כי סיווג למסחר ולתעשייה לא ייושם על יתרות הקרקע של המשיבה בכל הנוגע לתקופת העבר שבין שנת 2004 לחודש אוגוסט 2011. ואולם עם מתן החלטתה של ועדת הערר בעניין המשיבה, התפוגג העשן מעל תוקפו המחייב של סיווג למסחר ולתעשייה, ואין עוד הצדקה להגביל את החלתו של סיווג זה על יתרות הקרקע של המשיבה – ולכן, המשיבה גם לא חלקה על כך, סיווג זה יחול החל מחודש ספטמבר 2011.

עעמ 7576-13 מנהל הארנונה בעיריית ראש העין נ' פולק אינטרנשיונל בע"מ

חזרה