פרסומים ופסקי דין

היכן עובר קו הגבול בין תכנון מס לגיטימי לפסול?

לאחר אישורה של תכנית בניין עיר המשביחה מקרקעין וטרם כניסתה לתוקף, העבירה הגב' דינה שולץ, העותרת, את כל זכויותיה במקרקעין שהתכנית חלה עליהם למכון וייצמן. בהמשך, המשיבה- עיריית רחובות, סירבה להנפיק לעותרת אישור היעדר חובות הנדרש לשם רישום העברת הזכויות. לטענת העירייה היטל ההשבחה ע"פ התכנית חל על העותרת, וזאת משום שהיא ביצעה "תכנון מס אגרסיבי ובלתי לגיטימי" בכך שחתמה את הסכם המכר בתקופה שבין אישור התכנית לבין כניסתה לתוקף, כאשר אחת הנגזרות מכך היא כי החבות בהיטל תוטל בסופו של דבר על המכון- גוף ציבורי הזכאי לכאורה לפטור מההיטל- דבר שיביא את העירייה להפסיד עשרות מיליוני שקלים של השבחה להם היא זכאית. נקבע כי אין ספק בכך שהעותרת ומכון וייצמן אכן ניצלו את פרק הזמן הזה כדי לחתום על חוזה המכר וליהנות מהתוצאות, וכי קיומה של התכנית השפיע על מחיר העסקה וגלום בתוכה. אולם, על פי החוק, תחילתה של תכנית שאושרה היא בתום חמישה עשר ימים לאחר אישורה, והמועד הקובע לתחולת היטל ההשבחה הוא לאחר חמישה עשר ימים מיום פרסום התכנית. העותרת לא הייתה הבעלים של המקרקעין במועד כניסתה לתוקף של התכנית ולכן אין לחייב אותה בתשלום היטל ההשבחה. הלכה למעשה, המחוקק מאפשר לבעלי מקרקעין למכור את זכויותיהם לפני כניסתה לתוקף של תכנית ובכך לכלכל את צעדיהם, ומכאן כי אין פה משום תכנון מס "לא לגיטימי" או פסול. אין למשיבה להתערב בעסקת המקרקעין בין העותרת לבין מכון וייצמן רק משום שתוצאתה מפחיתה מקופתה על פי דין. העתירה מתקבלת והעירייה תנפיק לעותרת אישורים כדין.

 

עת"מ 56451-02-16                                         דינה שולץ נ' עיריית רחובות

חזרה