פרסומים ופסקי דין

החלטת עירייה שלא לקדם בקשה להיתר לבניית מעון יום כפופה למבחני הביקורת המנהלית

עתירה מנהלית להורות לראש עיריית ערד לחתום על היתר לבניית מעון יום, לפעול למען הקמת מעון יום בערד, כמו גם לקבוע כי החלטות מועצת העיר ערד בנוגע להיתר במסגרת ישיבה שלא מן המניין של מועצת העיר – בטלות.

 מבקשת ההיתר לבניית מעון היום הינה עיריית ערד, והיא זו המוסמכת להחליט האם ברצונה לקדם את הבקשה להיתר אם לאו. אין כל מקום לטענה כי מרגע שפתחה העירייה בהליך לקבלת היתר היא מחויבת למצות הליך זה עד תומו, גם אם בינתיים הגיעה למסקנה כי מוטב לבנות את מעון היום במקום חילופי.

הדברים מקבלים משנה תוקף לאחר שהתברר כי הבקשה להיתר שהגישה העירייה כלל לא נחתמה על ידה כמגישת הבקשה, ועל כן הועדה המקומית התנתה את מתן ההיתר בחתימת מבקש ההיתר והאחראי לביצוע.

לא התקבלה כל החלטה של המועצה להגיש הבקשה, כפי שהוגשה. לעירייה – כמגישת הבקשה – שמורה הזכות להימנע ממילוי הדרישות לאישור הבקשה ולבחור לקדם בקשה חילופית.

ככל החלטה מנהלית אחרת, גם החלטת העירייה שלא לקדם את הבקשה להיתר לבניית מעון יום כפופה למבחני הביקורת המנהלית. במקרה הנדון אין מדובר בהתעלמות מהצורך בבניית מעון יום, אלא אך בבחירה להעדיף את בניית מעון היום במיקום חילופי. גם אם העותרות היו מעדיפות כי מעון היום יקום במיקום המקורי, הרי שאין די בעצם הרצון לשנות את המיקום המיועד כדי להביא למסקנה כי התנהלות העירייה הינה שרירותית ובלתי סבירה. ודאי שלא הוכח כי העירייה פעלה מתוך כוונת זדון. אשר לשאלה האם הישיבה כונסה כדין. סמכותו של ראש העיר לכנס ישיבה שלא מן המניין הינה סמכות נפרדת מהסמכות לכנס ישיבה לבקשת חברי המועצה, ואין בעובדה כי ראש העיר כינס ישיבה שלא מן המניין כדי להחמיר בתנאים של כינוס ישיבה לבקשת חברי המועצה. על כן, לא נפל פגם בכינוס הישיבה

 עתמ (ב"ש) 33726-08-15 חנה זילברשטיין נ' מר ניסן חמו ראש עיריית ערד

חזרה