פרסומים ופסקי דין

האם תחויב מקורות בהיטלי פיתוח על אף שאיננה בעלת הזכויות בחלקה?

חברת המים מקורות, יזמה והקימה מאגר מים רב מידות בסמוך לצומת סומך. כחלק מעבודות בניית המאגר יזמה החברה סלילת דרך גישה למאגר, שתעבור בשטח שבבעלות רשות מקרקעי ישראל. חלק מדרך הגישה מצוי במרחב התכנון של הועדה המקומית קרית אתא. עם מתן ההיתר לסלילת הדרך, הוציאה הועדה לחברה דרישות תשלום היטלי פיתוח, שכללו היטל סלילת רחובות, היטל תיעול והיטל שטח ציבורי פתוח. החברה עותרת להורות על ביטול הדרישות לתשלום.

לטענת מקורות, הואיל והיא איננה בעלת הזכויות בחלקה, אינה הבעלים או החוכרת, היא אינה חייבת בתשלום. לטענתה חוקי העזר מטילים חבות בהיטלי פיתוח רק על בעל הזכויות במקרקעין ולא על גורם שקיבל הרשאה לסלילה בלבד. טענה נוספת של החברה היא כי על פי חוקי העזר, אין לחייב בהיטל שטח רחוב, ודרך הגישה נכללת בהגדרה זו. לטענת העיריה, די בכך שהעותרת היא שביקשה את קבלת ההיתר כדי לראותה כחייבת בתשלום. עוד טענה כי דרך הגישה אינה בבחינת רחוב הצפוי לשמש את הציבור כולו.

נקבע כי, כדי לחייב בתשלום ההיטלים צריכים להתקיים שניים: קיומה של זיקת הנאה לפחות בדמות של החזקה או קבלת הכנסה מהנכס, וקיום אירוע המגבש חבות. נקבע כי מקורות איננה הבעלים של הנכס, לא חוכרת, שוכרת או צפויה להיות המחזיקה שלו, ומפני שלא הוכח שהותקנו תשתיות העומדות בדרישות זיקת ההנאה, מתן ההיתר לסלילה אינו בבחינת אירוע המגבש את חובת התשלום. בנוסף, נקבע כי לא התקיימו התנאים המקימים עילה לחיוב בהיטלים, וכי ה"נכס" פטור מהתשלום, שכן זוהי דרך המשמשת את כלל הציבור ועונה להגדרה "רחוב", ושטחי רחוב פטורים מתשלום היטילים. העתירה מתקבלת ונקבע כי דרישות התשלום האמורות יבוטלו.

עת"מ (חי') 34062-08-16 מקורות חברת מים נ' עירית קריית אתא

חזרה