פרסומים ופסקי דין

האם תחויב העירייה לשנות את מיקום אירועי יום העצמאות?

מספר תושבים מקריית חיים הגישו עתירה כנגד עיריית חיפה, במסגרתה ביקשו צו מניעה אשר יאסור עליה לקיים את אירועי יום העצמאות 2017 ברחוב בו הם גרים. לטענת התושבים, קיום האירועים בסמוך לביתם גורם להם למטרדים, בין היתר לאור העובדה שהרחוב בו הם מתגוררים נחסם לתנועה, שהחוגגים מפזרים לכלוך ואשפה סמוך לביתם וחלקם אף נכנסים לחצר ביתם. כמו כן, טענו העותרים כי האירועים גורמים לרעש בעוצמה גבוהה יותר מהמותר על פי החוק. עוד טענו כי הרחוב האמור לא מתאים לקיום האירועים בגלל שיקולים בטיחותיים. הם מבקשים להורות על העתקת האירועים למקום אחר, ולחילופין להגביל את שעות האירוע עד חצות.

העירייה טענה, כי דרישת העותרים לא לקיים את האירועים ברחוב היא בלתי סבירה, אינה מאזנת את השיקולים הרלוונטיים ונותנת משקל מכריע לאינטרס של בודדים, לעומת משקל מועט לרוחת כל תושבי קריית חיים. כמו כן טענה העירייה כי נבחנו חלופות באשר למקום האירועים, ולאחר שקילת השיקולים ונקיטה באמצעים למזער את הפגיעה, הוחלט בכל זאת לקיים את האירועים ברחוב בו מתגוררים העותרים. עוד טענה העירייה, כי קביעת מקום האירועים היא בסמכות העירייה מכוח החוק, וכי ביהמ"ש אינו מחליף את שיקול דעתו בשיקול דעתה, במיוחד מקום בו מדובר בשאלה מקצועית או עניין שבמדיניות, שכן לאחר שקילת השיקולים המקצועיים החלטתה בנוגע למיקום האירועים היא סבירה.

נקבע כי, ראשית, העירייה לא עמדה בהתחיבותה למסור לעותרים "תשובה מפורטת בכתב" בעניין, שכן טרם הגשת העתירה נתנה הבטחתה לכך. בכך, יש משום פגיעה בעקרון תקינות מעשה המנהל ושלטון החוק. יחד עם זאת, נקבע כי גם אם נפל פגם בהתנהלות העירייה, אין בכך כדי לתת לעותרים את הסעד שהם מבקשים. נקבע כי לא ניתן לאמר שהאופציה שבחרה העירייה איננה בגדר מתחם הסבירות, וגם לא נמצא ממש בטענת העותרים לפיה הרחוב אינו מתאים לקיום האירועים, שכן העירייה מקיימת אותם כשבידיה כל האישורים הדרושים. נקבע כי אין ספק שקיום האירועים סמוך לביתם של העותרים מהווה בעיה מבחינתם, אולם יחד עם זאת, מדובר באירוע המתקיים פעם בשנה, והעירייה יכולה לפצותם בפיצוי הולם שימזער ככל האפשר את המטרד. נקבע כי העותרים לא הצביעו על פגיעה בזכויותיהם המצדיקה התערבות שיפוטית, והעתירה נדחית.

עת"מ (חי') 55802-02-17 שלמה עסיס נ' עיריית חיפה

חזרה