פרסומים ופסקי דין

האם תחויב העיריה להשיב מקרקעין שהופקעו?

בשנת 1996 הפקיעה עירית פתח תקווה מקרקעין על רקע יעודם ממגורים ליעוד ציבורי. בחלוף שבע שנים בהם עמדו המקרקעין ללא שימוש, פרסמה העיריה תכנית בנין עיר לשינוי יעודם מייעוד ציבורי למגורים. עקב השינוי ובהתאם לחוק התכנון והבניה, פנתה העיריה לחברת ירון ישעיהו בע"מ, הבעלים של אותם מקרקעין טרם ההפקעה, ואפשרה לה לרכוש אותם בחזרה. החברה הביעה רצון ברכישה ומאז במשך שנים ארוכות נוהל משא ומתן בין הצדדים. לאחר שהחלה להתחמק העיריה מהעסקה, הגישה החברה עתירה בגדרה היא מבקשת לחייב את העיריה לחתום על ההסכם להשבת הזכויות במקרקעין.

החברה טענה, כי העיריה מחויבת לחתום על ההסכם להשבת המקרקעין לידיה מכוח חוק התכנון והבניה, שכן לפיו יש להשיב מקרקעין שנלקחו מבעליהם בכפיה לצרכי ציבור, כאשר צרכים אלו מבוטלים והמקרקעין הופכים לסחירים. לטענת העיריה, המקרה הנדון אינו נכנס בגדר ההוראה הרלוונטית לחוק האמור, לנוכח החלטת מועצת העיר להתחיל לפעול לשינוי יעודם לציבורי בשנית, על רקע מחסור חמור בשטחים ציבוריים בעיר. משכך, לטענתה, נשמט היסוד תחת חובת העיריה למכור המקרקעין לבעליהם הקודמים.

נקבע, כי ישנם שני תנאים, בהתקימותם לבעל מקרקעין שהופקעו יש זכות קדימה לרכשם חזרה מקום בו שונה יעודם: ששינוי היעוד נעשה על פי חוק התכנון והבניה, ושהרשות גילתה דעתה בדבר למכרם לצד ג' שאיננו הבעלים המקורי. נקבע, כי לאחר שהעיריה חדלה מלממש את יעודם הציבורי על פי תכנית קודמת שבעטיה הופקעו המקרקעין, חלה על העיריה הוראת החוק ולנוכח תשובתה החיובית להצעת חברת ירון ישעיהו לקנותם, מחויבת העיריה למכרם. נמצא כי אין כל בסיס חוקי לחזרתה של העיריה מעמדתה, ולא די ברצון ערטילאי לעתיד לבוא ביחס ליעוד המקרקעין . העתירה מתקבלת.

עת"מ  (מרכז) 42933-04-16 ירון ישעיהו בע"מ נ' עירית פתח תקווה

חזרה