פרסומים ופסקי דין

האם רשות יכולה לתקן החלטה מנהלית?

טרם חתימתו על חוזה שכירות, פנה המערער אל העירייה כדי לעמוד על ההוצאות הצפויות של המיסוי המוניציפאלי. שם, לאחר שהסביר כי הנכס עומד לשמש למרכז אחסון וחלוקת מזון, נמסר לו כי גובה הארנונה יעמוד על סכום מסוים, ואולם לאחר שלושה חודשים נמסר לו כי מדובר בטעות וכי העירייה גובה ממנו סכום נמוך ממה שהייתה אמורה בפועל מחמת סיווג מוטעה של הנכס. לאחר שנדחתה בקשתו לקבל צו הצהרתי שמורה שכל עוד הוא מחזיק בנכס הנדון, יעמוד סכום הארנונה בגובה אותו סכום כפי שנמסר לו, הוא מערער למחוזי.

לטענת המערער, הודעת העירייה בדבר גובה הארנונה מהווה התחייבות שלטונית עליה הסתמך בעת כריתת הסכם השכירות. לטענתו, יש לערוך איזון ראוי בין זכותה של המשיבה לתקן את הטעות שעשתה לבין הסתמכותו על הודעתה בדבר גובה החיובים, ולקבוע כי סכום הארנונה יישאר כפי שהיה.

לטענת העירייה, כרשות מנהלית מותר לה לתקן את החלטתה המנהלית. יתרה מכך, היא טוענת כי מעולם לא הבטיחה למערער כל הבטחה, והסיווג מקורו בטעות, שאין בצידה כל הבטחה שלטונית. עוד טוענת העירייה, כי רשות אינה יכולה להקל בתשלום מסים אלא לפי היתר שבחוק, ואין לה סמכות לחייב את המערער בניגוד לדין, שכן חובתה לנהוג בשוויון כלפי כל הנישומים ולהטיל שומת אמת.

נקבע, כי אין ולא הייתה אפשרות להיעתר לבקשתו להורות כי שיעור הארנונה לא יעלה על הסכום שנקבע בהתחלה ושמקורו בטעות משום שבדיעבד התבררה הטעות. נקבע כי לא רק זכותה אלא חובתה של העירייה לתקן את הסיווג המקורי שנמצא שגוי, משום שעל העירייה להקפיד על התנהלות שוויונית לגבי כל מי שנכסיו מאותו סוג כמו הנכס הנדון ולכן לא ניתן להסכים לכך שהמשיבה תגבה ממנו ארנונה נמוכה יותר מזו המגיעה בגין סוג הנכס בו הוא מחזיק. הערעור נדחה.

 

ע"א (חי') 3376-11-16  ארנסט אלברט עבדה נ' עיריית חיפה

 

חזרה