פרסומים ופסקי דין

האם רשאית הועדה להתנות היתר בניה, בפיתוח השטח הציבורי על ידי היזם?

הועדה המקומית לתכנון ובניה אישרה שתי בקשות להקמת בנייני מגורים. עם זאת, היא קבעה כי אחד התנאים להנפקת היתרי הבניה, הוא שהיזמים יתחייבו לפתח בעצמם ועל חשבונם את השטח הפתוח הציבורי שסמוך למקרקעין, כאשר פיתוח השטח לפי התכנית החלה מהווה תנאי לאכלוס. זאת, לצד התחייבויות נוספות מצידם, כגון אספקת כוח אדם, תניות ביטוחיות, העמדת ערבויות ועוד. היזמים מערערים על כך לועדת הערר האזורית לתכנון ובניה, ומבקשים כי התנאי יבוטל.

טענתם של היזמים היא, כי הועדה כלל לא מוסמכת להטיל עליהם את נטל פיתוח שטחי הציבור, שכן זהו תפקידה של העירייה. הועדה, מצידה, ממקדת את תשובתה בהוראות התכנית המחייבת את פיתוח השטח טרם אכלוס המבנים. היא טוענת, כי גם אם האחריות לפיתוח השטח מוטלת על העירייה, הרי שטרם הנפקת ההיתרים על הועדה לבחון אם העירייה בכלל עומדת לבצע את הפיתוח, ומשלא בסמכותה לחייב את העירייה לפתח שטחים, יוצא שהאפשרויות העומדות בפני מבקשי ההיתרים הן או להימנע מבינוי בכלל או ליטול על עצמם את האחריות המלאה לביצוע, כולל מימונו. הועדה הוסיפה כי נוכח מצבה הכלכלי הקשה של העירייה אין אפשרות נראית לעין למימון ביצוע הפיתוח.

נקבע, כי משעיריית ירושלים לא קבעה היטל שטח ציבורי פתוח בחוק עזר, כמקובל בעיריות רבות, קשה לקבל את הטענה לקושי כספי במימון. זאת, משום שאם היא סבורה שנדרשת גבייה ייעודית לשם כך, שתסדיר את הנושא בחוק עזר, ואם היא סבורה כי לא נדרש חוק עזר מאחר שביכולתה להטיל את ביצוע העבודות על היזמים, כמו במקרה הזה, הרי שהתניית מתן ההיתרים במימון הפיתוח על ידי היזמים הינה פעולה ברורה בניגוד לדין. בית המשפט מבטל את התנאי שבמחלוקת, וקובע כי על הועדה להנפיק את היתרי הבניה, ובהם ייכלל סעיף לפיו בהתאם להוראות התכנית החלה אכלוס המבנים מותנה בפיתוח השטח. על העירייה לקבוע את הדרך בה תתנהל. הערעור מתקבל.

ערר (י-ם) 134/17 משהור משאהרה נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים

 

חזרה