פרסומים ופסקי דין

האם צירוף מסמכים המעידים על ניסיון, מהווה באופן מובנה תנאי סף להשתתפות במכרז?

חברת הנדסה אזרחית מבקשת לערער לבית המשפט העליון, לאחר שהצעתה לא זכתה במכרז לעבודות סלילה ופיתוח. החברה הגישה עתירה נגד זכייתו של הזוכה, וגם בקשה לצו ביניים שימנע מהזוכה ומהמועצה המקומית לבצע פעולות ביחס למכרז. בין היתר, טענה החברה כי ההצעה הזוכה אינה מקיימת תנאי סף של המכרז, משום שלא צורפו לה המלצות ומסמכים המעידים על ניסיון. הרשות מצידה, טענה כי צירוף המלצות ומסמכים לא היווה תנאי סף. ביהמ"ש המחוזי קבע כי צירוף המסמכים המעידים על ניסיון והמלצות אכן אינו תנאי סף, וכי על כן סיכויי העתירה להתקבל אינם גבוהים.

החברה טוענת, כי החלטתו של ביהמ"ש המחוזי "משנה סדרי בראשית בדיני מכרזים", ועל כן יש מקום להתערב בה. לטענתה, שגה בית המשפט המחוזי בקביעתו כי צירוף המסמכים המעידים על ניסיון, כשירות והמלצות אינו מהווה תנאי סף, וזאת בשים לב לחשיבות הנודעת לדרישות אלה. עוד נטען כי התעלם בית המשפט המחוזי מהחשש שהבחירה בהצעה הזוכה תוביל לליקויי בניה מסכני חיים. לבסוף, טענה כי המכרז נעשה למראית עין בלבד, וכי הצעתה היא היחידה שעומדת בתנאי הסף ולכן יש להכריז עליה כזוכה במכרז.

נקבע, כי לא נפל פגם בבחינתו של בית המשפט המחוזי את שני השיקולים החולשים על בקשות למתן צו ביניים, מאזן הנוחות וסיכויי העתירה להתקבל, וכי כבר בחינתו של מאזן הנוחות תומכת בדחיית הבקשה. נקבע כי בבחינת מאזן הנוחות בהליך המנהלי, ביהמ"ש מייחס משקל מיוחד להשפעת החלטתו על האינטרס הציבורי, ובנסיבות העניין, ביצוע העבודות מתעכב מזה תקופה ארוכה, של כמעט שנתיים, באופן שמונע קידומן של עבודות תשתית ברשות. נקבע כי לא הונח בסיס של ממש לטענה כי ההחלטה שהתקבלה תוביל לליקויי בניה המסכנים חיי אדם, וכי החברה לא הראתה כי הופרו תנאי סף של המכרז, שכן נוסחם של הסעיפים שעניינם הגשת מסמכים אינו כולל התייחסות לכך שהם קובעים תנאי סף. הבקשה נדחית.

בר"מ 3900/17 דאמו הנדסה אזרחית בע"מ נ' מועצה מקומית שיבלי אום אל ג'נם

חזרה