פרסומים ופסקי דין

האם עירייה רשאית לחייב את עובדיה למסור מידע ביומטרי?

הסתדרות העובדים מערערת על פסק דינו של בית הדין האזורי, שקבע כי העירייה רשאית לבצע רישום נוכחות באמצעות שעון נוכחות ביומטרי. הערעור מתמקד בשתי טענות מרכזיות. האחת, היא כי דרישת מעסיק מעובדו למסור נתונים ביומטריים מהווה פגיעה בלתי מידתית בזכות העובד לפרטיות, והשנייה, היא כי לא היה מקום לקבוע שהעירייה רשאית לקבל החלטה כזו מבלי להיוועץ עם ארגון העובדים. ההסתדרות מבקשת לקבוע כי הפגיעה בפרטיות בכפייה אינה חוקית, וכי התקנת שעון נוכחות ביומטרי מהווה שינוי מהותי בתנאי ההעסקה ועל כן מחייבת הסכמה. היא טוענת שנפגעת זכות העובדים על גופם וזכותם לפרטיות, ולקיום משא ומתן ולהסכמה על שינוי בתנאי עבודתם. בעיניה, נטילת טביעת אצבע מאדם מהווה "חיפוש" ונדרשת הסדרה חקיקתית מלאה לשם כך.

 

לטענת העירייה, הדרישה להחתמת כרטיס נוכחות מעוגנת בחקיקה, בהסכמים קיבוציים ובנהלים המחייבים של משרד הפנים, שכן מותר לה למעסיק להחליט באשר לשאלה איזה שעון נוכחות הוא בוחר להתקין. לטענתה, נטילת טביעת אצבע לשם דיווח נוכחות לא דומה לנטילת אמצעי זיהוי על פי חוק החיפוש, ואין בה כדי לפגוע בזכות לפרטיות.

 

נקבע, כי טביעת אצבע היא מידע אישי של אדם, ומסירתה לאחר אכן פוגעת באוטונומיה. כפייה על עובדים למסור אותה פוגעת שלא כדין בזכותם לפרטיות ומהווה הפרה של חובות תום הלב וההגינות המוטלות על המעסיקה. נקבע כי מסירת מידע ביומטרי כשלעצמה כרוכה בפגיעה בפרטיות, ופגיעה נוספת נגרמת באגירתו של המידע ובהעמדת מוסר המידע בפני סיכונים. לא נמצאה כל הוראה בדין הקובעת שמעסיק רשאי לדרוש מעובד מידע ביומטרי, והדרישה אינה חוקית או חוקתית אלא אם הוכשרה על דרך הסכמה, מה שלא מתקיים כאן. לעניין טענת העירייה שלפי החוק סוג השעון יקבע על ידי המעסיק ומשכך הוא יכול להתקין שעון נוכחות מכל סוג, נקבע כי יש להניח שלא היו ערים בעבר לתחום הביומטרי ולכן אין לראות בחוק כאילו התפרש גם על התחום הזה. עוד נקבע, כי דרישה זו של העירייה היא שינוי מהותי בתנאי ההעסקה שמחייב לכל הפחות היוועצות עם ארגון העובדים. נקבע כי מסירת טביעת אצבע פוגעת בזכות לפרטיות ולאוטונומיה, שתיהן זכויות חוקתיות המוגנות בחוק יסוד כבוד האדם, ושימוש בשעון הביומטרי כולל פגיעה כפולה בזכויות אלו, הן בעצם מסירת טביעת האצבע והן באגירתן. ניתן להכשיר פגיעה שכזו רק בחוק או בהסכמה כדין. בהעדר הוראה בחוק המאפשרת למעסיק לחייב את עובדיו למסור טביעות אצבע, בהעדר הסכמה פרטנית של העובדים ובהיעדר הסכמה קיבוצית לעניין, כפיית העירייה לעשות שימוש בשעון הביומטרי, תוך מסירת טביעות אצבע, אינה כדין. הערעור התקבל.

 

 

 

חזרה