פרסומים ופסקי דין

האם נפסלה הצעה במכרז בגלל פירוש מוטעה של תנאי סף?

חברה לעבודות בניין ופיתוח, עותרת כנגד החלטה של עיריית אשדוד לפסול את הצעתה במסגרת מכרז, שעניינו הקמת מבנה עבור אגף הגבייה של העירייה. לטענת העותרת, ההחלטה לפיה היא לא עמדה בתנאי סף מבוססת על פרשנות שגויה שלו, ולאור העובדה שאין חולק כי הצעתה היא הזולה ביותר, הצעתה צריכה להיות ההצעה הזוכה. המחלוקת העיקרית בין העותרת לעירייה נעוצה בפרשנות של תנאי סף, לפיו על המציע להיות בעל ניסיון של בניית מבנה, אשר היקפו הכספי הוא לפחות עשרים מיליון ש"ח. המושג "מבנה", מוגדר במכרז על ידי דוגמאות של מבנים ציבוריים כגון גני ילדים, ספריות וכד', כשכל אלה מנוסחים ברבים. השאלה, למעשה, הייתה אם לפי תנאי הסף על המציע להיות בעל ניסיון של בניית מבנה אחד, כטענת העירייה, או מספר מבנים, כטענת העותרת, בסכום האמור.

 

נקבע כי על פי לשון הסעיף, בניית מספר גני ילדים בסכום האמור כניסיונה של העותרת, עומדת בתנאי הסף. נקבע כי לא ניתן לקבל את טענת העירייה לפיה אין נפקות לפירוט בלשון רבים, וכי הכוונה הייתה לתת דוגמאות ותו לא. הניסיון הדרוש על פי הסעיף הוא בניית מבני ציבור, וממילא לא הגיוני להניח כי בניית מבנה ציבורי אחד כגון גן ילדים או מרפאה יכולה להגיע לסכום כזה. נקבע כי על פי לשון המכרז ותכליתו, שהיא הוכחת יכולת ביצוע של בניית מבני ציבור בסכום האמור, יש לפרש את הגדרת "מבנה" בתנאי הסף כפרשנות העותרת. העתירה מתקבלת והצעתה של העותרת הופכת להיות ההצעה הזוכה.

 

עת"מ 42067-01-17  נחום עמוס, קבלן לעבודות בניין ופיתוח בע"מ נ' עיריית אשדוד

חזרה