פרסומים ופסקי דין

האם ניתן לתקוף תכנית שלד המתווה עקרונות פיתוח?

הממשלה החליטה על פינוי מחנות צה"ל במרכז הארץ לטובת פיתוח עירוני, ולצורך כך הועדה המחוזית גיבשה תכנית שלד. התכנית אושרה ונקבע דיון בתכניות המפורטות מכוחה. הועדה המקומית לתכנון ובניה פתח תקווה ועיריית פתח תקווה מבקשות לעכב את יישום התכנית ועותרות לביטול ההחלטה.

לטענתן, למרות שתכנית השלד מוגדרת כתכנית עקרונית בלבד, הרי שיש בה כדי להכתיב את התנאים לתכנון העתידי המפורט, מה שיקשה לאחר מכן להתנגד לה, ובדרך זו, לטענתן, היא מהווה עקיפה של הליכי התכנון הקבועים בדין. הן טוענות כי בנסיבות אלה חורגת התכנית ממתחם הסבירות ודי בכך כדי להורות על ביטולה.

לטענת הועדה המחוזית, מנגד, תכנית השלד אינה אלא מסמך מדיניות עקרוני לעריכת תכניות מפורטות. לטענתה, אין בהחלטתה לאימוץ התכנית כדי למנוע מהמבקשות לכשתגיע העת, להעלות כל טענה רלוונטית במסגרת ההתנגדויות. היא טוענת כי מטרת תכנית השלד היא לימוד ראשוני של מאפייני השטח, שימוש והיקף שטחי הבניה, ולפיכך אין לבית המשפט להתערב בשלב כה מוקדם באופי התכנית או בתהליך קידומה.

 

נקבע, כי לא ניתן לתקוף תכנית שלד שהרי התכנית אינה סטטוטורית ואינה ברת תקיפה, שכן ממילא לא ניתן להפקידה והיא לא מקימה עילה להתנגדויות. נקבע כי אופי התכנית הוא מתווה לעקרונות יסוד בבחינת אבני דרך לשם תכנון תכניות מפורטות, ולא נכון לערב את בית המשפט בשלבי תכנון ראשוניים שלא ניתנים לתקיפה ישירה. נקבע כי החשש שפירוט היתר בתכנית השלד לא יאפשר התנגדות אינו מבוסס, זכות ההתנגדות אינה מוגבלת וכוחה יפה לכל תכנית אף אם זו כרוכה בהתנגדות לעקרונות המתווה בתכנית השלד. הבקשה נדחית ונקבע כי סיכויי העתירה להתקבל קלושים.

 

עת"מ (מרכז) 56856-03-17 ועדה מקומית לתכנון פתח תקווה נ' הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז מרכז

חזרה