פרסומים ופסקי דין

האם מירוץ התיישנות של חיוב בהיטל ביוב, חל רק ממועד משלוח דרישת התשלום?

בשנת 2008 שלחה עירית עיר כרמל לבעלים ומחזיק של נכס, דרישה לתשלום היטל ביוב בגין התקנת ביב מאסף. אולם לטענת התושב, דרישת התשלום התיישנה הואיל והנכס חובר למערכת הביוב עוד בשנת 2000, כשמונה שנים לפני משלוח הדרישה. נשאלת השאלה האם יש לקבל את טענת ההתיישנות.

 לטענת העיריה, דרישת התשלום הינה דרישה מהותית ולא פרוצדוראלית, ולפיכך החיוב על פיה מתגבש רק במועד שיגורה. לכן, לטענתה, אין לומר כי דרישת התשלום התיישנה. חוק ההתיישנות קובע, כי "תקופת ההתיישנות מתחילה ביום שבו נולדה עילת התובענה". השאלה היא מהו המועד בו נולדה עילת התובענה בגינה נדרש ההיטל.

נקבע כי, טענת העיריה לפיה העילה לחיוב בהיטל מתגבשת רק עם משלוח דרישת התשלום, וכתוצאה מתחייבת יש לשלול את טענת ההתיישנות, מבוססת על ההנחה כי מדובר בדרישה מהותית ולא פרוצדוראלית. אלא שנקבע כי אין בהלכה הפסוקה תשובה לשאלה האם דרישת התשלום בהתאם לחוק הביוב הינה אכן דרישה מהותית. נקבע כי מועד גיבוש החיוב בהיטל ביוב לצורך מניין תקופת ההתיישנות, לא ייקבע על סמך מעמדה של דרישת התשלום בהתאם לחוק הביוב כמהותית או פרוצדורלית. גם אם דרישת התשלום בהתאם לחוק הביוב היא זו המגבשת את החיוב הקונקרטי, לא מתחייבת המסקנה כאילו מירוץ ההתיישנות חל ממועד משלוח הדרישה. אחרת, יפתח הדבר פתח לרשויות המקומיות לתמרן את מועד גיבוש העילה לתשלום במועד בו הן יבחרו במשלוח דרישת תשלום לבעלי הנכסים בהתאם לחוק הביוב.

נקבע כי תוצאה זו עלולה ליצור מצבים אבסורדיים, שבהם על אף כי עבודות הביוב בוצעו שנים לפני דרישת התשלום, בעלי הנכסים לא יישמעו בטענת התיישנות כנגד הדרישה לתשלום היטל ביוב, רק מהטעם כי הרשות בחרה לעכב את משלוח הדרישה. הואיל והעילה לחיוב התושב התגבשה כבר בשנת 2000, ומאחר ודרישת התשלום נשלחה לעורר רק בחלוף תקופת ההתיישנות, אז בהכרח החיוב התיישן. הערר מתקבל ודרישת התשלום מבוטלת.

ו"ע (חי') 11050-06-08 שפיק מנסור נ' עירית עיר כרמל

חזרה