פרסומים ופסקי דין

האם מחלוקת בין שמאים מצדיקה הבדל בשומות מקרקעין בחלקות סמוכות?

בעלי חלקות מקרקעין סמוכות נדרשו לשלם היטל בעקבות פרסומן של תכניות משביחות. לשם הערכת עלות שוויין של החלקות מונו שמאים, והערכותיהם של השמאים היו שונות זו מזו כאשר הפער ביניהן של מאות אחוזים. בעקבות כך, חלקו בעלי המקרקעין על דרישות התשלום. לאחר בירור עם השמאים, הסתבר, כי הפערים נעוצים בפרשנות שונה של "המצב הקודם" לעליית השווי. בעוד ששמאי אחד פירש את תכנית המתאר הקודמת ככוללת שטחי שירות, השמאי השני סבר כי שטחי השירות היו רק אופציה, ומהפער בהערכותיהם את המצב ה"ישן", נבע הפער בהערכת שווי ההשבחה. הוועדה לערעורים החליטה שאין בפער בין ההערכות די כדי להצדיק התערבות, ועל כך בעלי החלקות מערערים.

נקבע, כי עמדתה של הוועדה לפיה אין בפער בין ההערכות כדי להצדיק התערבות אלא אם נפלה טעות משפטית או שמאית ברורה אינה מקובלת. נקבע כי על ועדת הערר להתבונן על כלל השומות באזור, לשקול את עקרונות השוויון והצדק החלוקתי, לשקול את אמון הציבור ולבסס הכרעתה על ראיה כוללת זו. פרשנות תכנית מתאר אינה עניין ל"תפיסות שמאיות", אלא לפרשנות משפטית מחייבת. אל לה לוועדה להותיר בידי השמאי לקבוע את היקף הזכויות לפי תכנית, אלא עליה לקבוע בעצמה את הפירוש הראוי על בסיסו תערך השומה. הערעור מתקבל והשומה תיערך מחדש.

עמ"נ (חי') 12834-07-16 שלמה לדלסקי נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה קריית אתא

 

 

חזרה