פרסומים ופסקי דין

האם מוסמכת הועדה לסרב להיתר בניה נוכח שינויים שייגרמו למתחם כולו?

הוגש ערר על החלטת הועדה לתכנון ובניה רמת גן, במסגרתה נדחתה בקשת העותרים להיתר מכוח תמ"א 38 להריסת מבנה והקמת חדש, באופן בו תתווסף כמות גדולה של יחידות דיור. הטעמים לסירוב נסבו על הבעיתיות שתיווצר במתחם בו ממוקם המבנה, אם תאושר הבניה. כך למשל, טוענת הועדה כי במתחם תשתית תנועתית בעיתית, ותוספות הבניה בסופו של דבר יקשו משמעותית על הסדרי התנועה.

העותרים טוענים, כי טעמיה של הועדה לסירוב אינם מוצדקים, שכן השיקול של כושר נשיאת הבניה לפי תכנית תמ"א 38 מוגבל לכושר הנשיאה של המגרש מושא הבניה המתבקשת, ולא של הרחוב או השכונה כולה. הם טוענים כי עצם החריגה התכנונית האדריכלית הכרוכה בבניה המתבקשת, אין בה כדי להצדיק סירוב, אלא שעל החריגה להיות בעוצמה ניכרת ולגרום לפגיעה בלתי סבירה באינטרסים לגיטימיים אחרים.

לטענת הועדה, תכנית תמ"א 38 מעניקה לה מרחב שיקול דעת, המאפשר לה לסרב לבקשה להיתר, מטעמים תכנוניים, אם היא מצאה כי תוספת הבניה צריכה להיבחן במסגרת תכנית שתסדיר עניינים נוספים. לטענתה, נדרשת כאן תכנית כוללת הנותנת פתרונות תנועתיים ופרוגרמתיים לכל יחידות הדיור הפוטנציאליות במתחם.

נקבע, כי ההתייחסות למילה "מגרש" במשפט "כושר נשיאה של תשתיות במגרש" כפי שמופיע בתמ"א 38, הינה בהקשר הרחב. הכוונה היא למגרש על כלל נתוניו, לרבות מיקומו, דרכי הגישה אליו ועוד. נקבע, כי סמכותה של הועדה לסרב לבקשה להיתר לא מוגבלת למקרים בהם המגרש, כאי בודד המנותק מסביבתו, אינו יכול לשאת את המבוקש בו. כן נקבע, כי מתקימים טעמים המצדיקים סירוב לבקשה, וזאת משיקולים אדריכליים ותכנוניים, ובית המשפט השתכנע כי נתוני המגרש הם כאלה שאינם מאפשרים את נשיאת יחידות הדיור שהתבקשו בו. נקבע כי הבקשה מתעלמת מהסביבה בה מצוי המגרש, מדרכי הגישה אליו, מהעובדה כי מדובר ברחוב ללא מוצא, ועוד. זאת ועוד, נקבע כי האינטרס היחיד העומד בבסיס הבקשה הוא מיצוי זכויות תמ"א 38, מבלי הצדקה תכנונית ותוך פגיעה בצדדים שלישיים. הערעור נדחה.

ערר (ת"א) 5465/15 י.ע.ז ואנשי העיר תמ"א 2 נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה רמת גן

חזרה