פרסומים ופסקי דין

האם מוסמכת הועדה להתנות אכלוס הקניון בהרחבת הצומת הסמוך?

חברת הורייזן גולד השקעות בע"מ וחברה נוספת, לא מילאו אחר התנאי של אישור "תכנית הסדרי תנועה וחניה", משלכאורה לא הוגשה תכנית תמרור לצומת שהינה תנאי להיתר. בעקבות כך, החליטה הועדה להתנות את אכלוס הקניון החדש בהפקדת ערבות בנקאית בסך מיליון וחצי ש"ח, שמטרתה הבטחת ביצוע עבודות הרחבת הצומת הסמוך. על כך מערערות החברות.

לטענת החברות, לא היה צורך באישור רשות התמרור הארצית (משרד התחבורה) מכיוון שהיא לא העלתה כלל את הדרישה להרחבת הצומת. בנוסף נטען כי מדובר בדרישה החורגת מהוראות הדין, וכי לא ניתן כלל להתנות טופס אכלוס בתנאי זה.

נקבע, כי במסגרת תנאי היתר הבניה, אכן נדרש אישור רשות התמרור הארצית. לא כל שכן, מדובר בשלב שהיה אמור להתבצע עוד טרם ההחלטה לאשר את הבניה. נקבע כי מעשית, ניתן לאפשר לעוררות להגיש תכנית ללא הרחבת הצומת, וככל שהיא תאושר, יהיה מקום לבטל את התנאי נשוא הערעור. ביהמ"ש מורה על ביטול התנאי נשוא הערר בשלב זה, ומאפשר לעוררות להגיש תכנית תמרור מתוקנת ללא פיתוח הצומת לאישור משרד התחבורה, והרשות המאשרת תדון שוב בנושא. כרגע העתירה נדחית והחברות יוכלו לערער על ההחלטות העתידיות בפני בית המשפט.

ערר (י-ם) 495/16 הורייזן גולד השקעות בע"מ נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה הראל

 

 

חזרה